Shpallje

Themelohet Komisioni Vlerësues për shqyrtimin dhe Vlerësimin e aplikacioneve sipas Thirrjes Publike me Nr. 2569 të datës 08.03.2024 për ofrimin e mbështetjes financiare për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)


Thirrje publike për shprehje të interesit për të qenë pjesë e komisioneve vlerësuese për vlerësimin e projekt-propozimeve të OJQ-ve


Plani vjetor i mbeshtetjes financiare publike per OJQ 2024


F18_Formular i raportit financiar te projektit


F17_Formular i raportit pershkrues i projektit


F16_Formular i modelit te kontrates


F15_Forma per Vlerësimin e Cilësise së Projekt-Propozimeve


F14_Forma e Deklarates mbi Aktivitetet e Pershkruara te Projektit apo Programit


F13_Forma e Deklarates se Projekteve te Financuara nga Burimet Publike


F12_Forma e Deklarates se Partneritetit


F11_ Forma e Deklarates per Mungesen e Financimit te Dyfishte


F10_Formulari i Propozim Buxhetit te Projektit apo Programit


F9_Formulari i Aplikacionit_Pershkrimit te Projektit apo Programit


F4_Forma e udhezimeve te thirrjes publike


F3_Texti i thirrjes per financimin publik te OJQ-ve_


Vendimi për shpalljen e thirrjes publike për mbështetje financiar për projekte të OJQ-ve për TIK 2024Lista përfundimtare për financimin e projekteve të OJQ-ve


Lista preliminare e OJQ-ve përfituesve dhe lista e OJQ-ve jo përfituesve


Vendimi i Komisionit Vlerësues


Plani vjetor i mbështetjes financiare publike për OJQ 2023


Vendimi


F3_Teksti i thirrjes publike


F4_Udhëzimet për aplikantët


F9_Formulari i Aplikacionit_Përshkrimit të Projektit apo Programit


F10_Formulari i Propozim-Buxhetit të Projektit apo Programit


F11_ Forma e Deklaratës për Mungesën e Financimit të Dyfishtë


F12_Forma e Deklaratës së Partneritetit


F13_Forma e Deklaratës seë Projekteve të Financuara nga Burimet Publike


F14_Forma e Deklaratës mbi Aktivitetet e Përshkruara të Projektit apo Programit


F15_Forma për Vlerësimin e Cilësisë së Projekt-Propozimeve


F16_Formular i modelit të kontratës


F17_Formular i raportit përshkrues të projektit


F18_Formular i raportit financiar të projektit


Thirrje e Përbashkët Publike për OJQ-të për të qenë pjesë e procesit për dizajnimin e masave emergjente

Prishtinë, 24 Janar 2023

Ministria e Ekonomisë, gjatë vitit 2023 me qëllim të kursimit të energjisë elektrike dhe si mbështetje në  tejkalim të krizës energjetike, planifikon që të vazhdoj me masat mbështetëse, në zbatim të Vendimit Nr.29/112 të datës 13.12.2022, për planin e Veprimit për zbutjen e ndikimit të menjëhershëm socio-ekonomik të krizës energjetike, në shumë prej 75,000,000.00 euro (shtatëdhjetepesë milionë euro) me qëllim të realizimit të parakushtit për përfitimin e mjeteve financiare nga BE-ja për programin vjetor IPA 2023.

Plani i Veprimit parasheh zbatimin e masave me efekte të menjëhershme dhe afatshkurta, përmes mbështetjes së drejtpërdrejtë financiare për familjet në nevojë dhe në disavantazh social për periudhën e dimrit, nxitjen e kursimit të energjisë nga konsumatorët familjar, mbështetjen e familjeve përmes rritjes së efiçiencës së energjisë në njësitë e banimit dhe ndërtesave si dhe investimeve në pajisje efiçiente dhe sisteme të energjisë së ripërtritshme për familjet dhe ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme.

Ministria e Ekonomisë dhe Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, si bartës te masave përkatësisë, janë në proces të themelimit të grupeve punuese për zbatimin e masave 3, 4 dhe 5 te Planit te veprimit, përkatësisht: Dizajnimin e skemës mbështetëse për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM), Dizajnin e skemës në mbështetje të konsumatorëve familjarë, përfshirë konsumatorët në nevojë duke investuar në pajisje shtëpiake efiçiente dhe në sisteme të energjisë së ripërtritshme, si dhe Mbështetja e konsumatorëve familjarë individual, përfshirë konsumatorët në nevojë përmes rritjes së efiçiencës së energjisë në njësitë e banimit dhe ndërtesa (kolektive).

Përmes kësaj thirrje publike, Ministria e Ekonomisë dhe Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë bashkërisht, me qellim te përfshirjes se shoqërisë civile në këtë proces, fton të gjithë përfaqësuesit e OJQ-ve, që të parashtrojnë kërkesën për të qenë pjesë e takimeve të grupeve punuese, me qëllim të ofrimit të rekomandimeve dhe mbështetjes së  tyre në kuadër të procesit.

Ftohen të gjitha OJQ-të që programi i punës i të cilave është i fokusuar në kuadër të fushave të paraqitura sipas kësaj Thirrje, që të paraqesin kërkesën për të qenë pjesë e Grupeve Punuese deri me datë 31 Janar 2023, duke dërguar e-mail tek: hanife.zenuni@rks-gov.net dhe arbnora.bahtijari@fkee-rks.net

Duhet pasur parasysh që  në bazë të parimit kush aplikon i pari ftohet i pari, sepse deri në dy (2) OJQ për dizajnin e një mase do të  përfshihen në proces.

Në rast se keni ndonjë pyetje ftoheni të drejtoheni tek znj. Hanife Behrami Zenuni duke dërguar e-mail në adresën: hanife.zenuni@rks-gov.net apo në numrin e tel 038 200 215 35.

Thirrja e Dytë Publike për Subvencionim të Efiçiencës së Energjisë për qytetarët (Marrëveshjet)

Udhëzuesi për aplikim në gjuhët e komuniteteve (turkce, bosanski,romani)

Mothavno vash aplikipe ano Duyto publikuno Kharipe vash o subvencie e efiqenca energiyako vash dizune
Vodič za prijavu za drugi javni poziv za subvencije za energetsku efikasnost za građane
VatandaÅŸlar için enerji verimliliÄŸi sübvansiyonları ile ilgili Ä°kinci Kamu ÇaÄŸrısı için baÅŸvuru kılavuzu


Nr.03/2022
Data: 18.11.2022

                                                 

Që nga viti 2021, kriza energjetike nëpër të cilën po kalon Evropa ka përkeqësuar situatën me furnizim të qëndrueshëm me energji edhe për qytetarët e Kosovës. Mungesa e kapaciteteve të mjaftueshme të prodhimit të brendshëm të energjisë, varësia nga importi e rritja enorme e çmimeve të energjisë në tregun ndërkombëtar vështirëson edhe më tej situatën, duke shkaktuar jo vetëm reduktime të shpeshta të energjisë, por edhe rënie të tensionit dhe probleme tjera të rrjetit. Një situatë e tillë vlerësohet që pengon edhe zhvillimin ekonomik të Kosovës, duke shkaktuar rrjedhimisht kosto të larta për ekonomitë familjare e biznese.

Sipas statistikave, konsumatori më i madh i energjisë në Kosovë është sektori rezidencial, i cili kontribuon me rreth 40% në konsumin final të saj. Ulja e konsumit përmes rritjes së efiçiencës së energjisë ndikon në reduktimin  e kërkesës për energji, e cila vazhdon të rritet dukshëm në Kosovë gjatë sezonës së dimrit dhe ngrohjes, duke qenë se një numër i konsiderueshëm i amvisërive përdorin energjinë elektrike për ngrohje.

Subvencionimi i efiçiencës së energjisë përmes kësaj thirrje ju mundëson qytetarëve të blejnë pajisje me nivel të lartë të efiçiencës, që ndikon direkt në: (i) reduktimin e kërkesës për energji/ energji elektrike  dhe (ii)  rritjen e ndërgjegjësimit të konsumatorëve për nevojën e kursimit të energjisë.

 

1. PAJISJET TË CILAT DO TË SUBVENCIONOHEN

–   Pompë termike

–   Pompë termike ajër-ajër të tipit inverter me efiçiencë të lartë (kondicioner/ klimë eficiente)

–    Kaldaja me biomasë (dru, pelet, briket)

–    Stufa individuale me biomasë

2. KRITERET TEKNIKE DHE TË PËRGJITHSHME

Në tabelën më poshtë mund të gjeni kriteret për aplikim, kriteret teknike, vlerën e subvencionit dhe sqarimet shtesë për secilën prej pajisjeve që do të subvencionohen.

Tabela 1.0

PAJISJA KRITERET PËR APLIKIM KRITERET TEKNIKE TË PAJISJES VLERA E SUBVENCIONIMIT SQARIME SHTESË
Pompë termike a.                Shtëpia juaj ngrohet me energji elektrike (Konsumi mujor i energjisë elektrike ka qenë mbi 800 kWh për së paku njërin nga muajt Nëntor 2021 – Mars 2022)[1]

b.                Për konsumatorët e rinj në shtëpi përjashtohet kriteri i konsumit të energjisë elektrike 800kWh, (Konsumator i ri sipas kësaj thirrje konsiderohen konsumatorët e regjistruar si konsumator në KESCO nga data 01.11.2021 e deri me datën 31.10.2022).

c.                Shtëpia juaj nuk ka qasje në ngrohje të qytetit ose në ngrohje kolektive

d.               Shtëpia juaj është e termoizoluar [2]

e.                Shtëpia juaj ka të instaluar sistemin qendror të ngrohjes. (Rrjetin e brendshëm të ngrohjes, radiatorët, etj).

a.       Shkalla e performancës/efiçiencës të jetë minimum A++

b.      Koeficienti i performancës së pompës termike të jetë 4.2 ose më i lartë

c.       Koeficienti i performancës sezonale të jetë 3.2 ose më i lartë

d.      Çertifikata e  performancës së pajisjes –CE

30% e vlerës investive dhe jo më shumë se 2500.00 € Subvencionimi përfshin vetëm vlerën investive për blerjen e pajisjes (pa përfshirë koston shtesë të instalimit apo pajisjeve përcjellëse të nevojshme)

Për arsye teknike, kjo pajisje është e aplikueshme vetëm për shtëpi (vetëm një pajisje).

Pompë termike ajër-ajër inverter (kondicioner/ klimë efiçiente) a.                Shtëpia/banesa juaj ngrohet me energji elektrike (Konsumi mujor i energjisë elektrike ka qenë mbi 800 kWh për së paku njërin nga muajt Nëntor 2021 – Mars 2022)[3]

b.                Për konsumatorët e rinj në banesa/shtëpi përjashtohet kriteri i konsumit të energjisë elektrike 800kWh, (Konsumator i ri sipas kësaj thirrje konsiderohen konsumatorët e regjistruar si konsumator në KESCO nga data 01.11.2021 e deri me datën 31.10.2022)

c.                Shtëpia/banesa juaj nuk ka qasje në ngrohje të qytetit ose në ngrohje kolektive.

d.               Banesa juaj ka njërën nga masat e efiçiencës së energjisë (izolim të mureve me material termoizolues stiropor/lesh guri ose ka dritaret kornizë PVC/alumin me së paku dy shtresa xhami).

e.                Shtëpia juaj është e termoizoluar[4].

a.       Shkalla e performancës/efiçiencës të jetë minimum A++

b.      Të plotësojë një nga kriteret e mëposhtme:

·         Koeficienti i performancës së pompës termike ajër-ajër inverter të jetë 4.0 ose më i lartë, ose;

·         Në katalog të pajisjes të shënojë që pajisja është e tipit inverter.

c.       Çertifikata e performancës së pajisjes–CE

Për qytetarët që jetojnë në banesa dhe që janë në mbështetje të skemës sociale (kategoria I & II) do të subvencionohet 60% e vlerës investive, dhe jo më shumë se 550.00 €

Për të tjerët: 40% e vlerës investive, dhe jo më shumë se  400.00 €

Për nënat vetushqyese: 60% e vlerës investive, dhe jo më shumë se € 550.00

Subvencionimi përfshin vetëm vlerën investive për blerjen e pajisjes (vetëm një pajisje).

Kjo pajisje është e aplikueshme për shtëpi dhe banesa.

Kaldaja me biomasë (dru, pelet, briket) a.                Shtëpia juaj ngrohet me energji elektrike (Konsumi mujor i energjisë elektrike ka qenë mbi 800 kWh për së paku njërin nga muajt Nëntor 2021 – Mars 2022)[5]  

b.                Shtëpia juaj nuk ka qasje në ngrohje të qytetit ose në ngrohje kolektive

c.                Për konsumatorët e rinj në shtëpi përjashtohet kriteri i konsumit të energjisë elektrike 800kWh, (Konsumator i ri sipas kësaj thirrje konsiderohen konsumatorët e regjistruar si konsumator në KESCO nga data 01.11.2021 e deri me datën 31.10.2022).

a.       Çertifikatë që dëshmon se shkalla e shfrytëzimit është minimum 80% (vlen për kaldajën me pelet dhe briket).

b.      Çertifikatë që dëshmon se shkalla e shfrytëzimit është minimum 70% (vlen vetëm për kaldajën me dru me efiçiencë lartë).

70% e vlerës investive, dhe jo më shumë se 1200.00 €.

 

Subvencionimi përfshin vetëm vlerën investive për blerjen e pajisjes (pa përfshirë koston shtesë të instalimit apo pajisjeve përcjellëse të nevojshme).

Për arsye teknike, kjo pajisje është e aplikueshme vetëm për shtëpi (vetëm një pajisje).

Stufa individuale me biomasë

 

a.       Për stufat individuale me biomasë nuk ka kriter teknik. Për qytetarët që janë në mbështetje të skemës sociale (kategoria I & II) do të subvencionohet 90% e vlerës investive, dhe jo më shumë se € 560.00

Për nënat vetushqyese: 90% e vlerës investive, dhe jo më shumë se € 560.00

Për të tjerët: 70% e vlerës investive, dhe jo më shumë se  435.00

Subvencionimi përfshin vlerën investive për blerjen e pajisjes dhe pajisjet e nevojshme për funksionalizimin e saj (lidhjen me oxhak).

Kjo pajisje është e aplikueshme për shtëpi dhe banesa (vetëm një pajisje).

Fusnotat:
[1] Në formularin për aplikim online e-Kosova, aplikantit do t’i kërkohet të shënojë shifrën e konsumatorit të faturës së energjisë elektrike (sipas faturës së Kesco), dhe përmes shifrës së konsumatorit nga kompania Kesco do të merren informatat mbi shpenzimet e konsumit të energjisë elektrike
[2] Izolim i mureve me material termoizolues stiropor/lesh guri dhe dritaret me kornizë PVC/alumin me së paku dy shtresa xhami
[3] Në formularin për aplikim online e-Kosova, aplikantit do t’i kërkohet të shënojë shifrën e konsumatorit të faturës së energjisë elektrike (sipas faturës së Kesco), dhe përmes shifrës së konsumatorit nga kompania Kesco do të merren informatat mbi shpenzimet e konsumit të energjisë elektrike
[4] Izolim i mureve me material termoizolues stiropor/lesh guri dhe dritaret me kornizë PVC/alumin me së paku dy shtresa xhami
[5] Në formularin për aplikim online e-Kosova, aplikantit do t’i kërkohet të shënojë shifrën e konsumatorit të faturës së energjisë elektrike (sipas faturës së Kesco), dhe përmes shifrës së konsumatorit nga kompania Kesco do të merren informatat mbi shpenzimet e konsumit të energjisë elektrike

3.MËNYRA E APLIKIMIT  PËR SUBVENCION


Aplikimi për subvencionim është e ndarë në dy faza dhe në të dy fazat aplikimi bëhet online përmes platformës e-Kosova.


Hapat për aplikim

Faza I

  1. Plotësoni formularin për aplikim online në platformën e-Kosova në linkun në vijim https://ekosova.rks-gov.net/420

Nëse aplikimi juaj është i suksesshëm ju do të njoftoheni menjëherë që jeni kualifikuar për këtë fazë dhe mund të vazhdoni me blerjen e pajisjes që keni përzgjedhur konform kritereve teknike të specifikuara në thirrje.

Faza II

Pas blerjes së pajisjes së përzgjedhur sipas kritereve të specifikuara në thirrje, ju mund të aplikoni për fazën II përmes platformës e-Kosova që të ju mundësohet përfitimi nga ky subvencion, duke ngarkuar dokumentet në vijim:

  1. Faturën e rregullt apo kuponin fiskal të blerjes së pajisjes (fatura duhet të jetë jo më e vjetër se nga data e shpalljes së thirrjes së parë të datës 06.10.2022);
  2. Vërtetimin e xhirollogarisë bankare apo kopjen e kartelës bankare;
  3. Fotografi të pajisjes së blerë ose instaluar sipas kritereve të specifikuara në thirrje  (pajisja duhet të jetë e instaluar dhe e gatshme për inspektim nga data 10.01.2023);
  4. Fotografi të numrit serik të pajisjes;
  5. Fotografi të etiketës së performancës së pajisjes (opsionale për stufa individuale me biomasë);
  6. Për nënat vetushqyese për përfitim të subvencionit prej 90% për stufën individuale me biomasë dhe 60% për pompën termike ajër-ajër inverter (kondicioner/ klimë efiçiente) kërkohet të ngarkohet një dëshmi që konfirmon statusin e nënës vetushqyese.

Marrëveshja për Subvencionim duhet të shkarkohet në web faqen e Ministrisë së Ekonomisë, e cila pas plotësimit në mënyrë elektronike (direkt në dokument në hapësirat e hijezuara) duhet te ngarkohet nga ana e Palës në platformën e-Kosova në formatin (pdf), në kuadër të Fazës 2 të aplikimit.

Faza II  – Aplikimi nga përfituesit e skemës sociale (kategoria I & II) Për aplikuesit që janë përfitues të skemës sociale (kategoria I & II), faza II është e ndarë në dy hapa.
Hapi 1: Para blerjes apo instalimit së stufës individuale me biomasë ose pompës termike ajër-ajër inverter (kondicioner/ klimë efiçiente), aplikanti duhet të ngarkojë në platformën e-Kosova, dokumentet në vijim:

  1. Profatura – do të mundësohet vetëm për stufat individuale me biomasë dhe pompën termike ajër-ajër inverter (kondicioner/ klimë efiçiente)[6];
  2. Vërtetimin e xhirollogarisë bankare apo kopjen e kartelës bankare;
  3. Dëshmi që vërteton mbështetjen e skemës sociale (kategoria I & II).

[6] Për qytetarët që jetojnë në banesa dhe janë në mbështetje të skemës sociale (kategoria I & II)


Marrëveshja për Subvencionim duhet të shkarkohet në web faqen e Ministrisë së Ekonomisë, e cila pas plotësimit në mënyrë elektronike (direkt në dokument në hapësirat e hijezuara) duhet te ngarkohet nga ana e Palës në platformën e-Kosova në formatin (pdf), në kuadër të Fazës 2 të aplikimit.

Hapi 2: Pas pranimit të subvencionit dhe blerjes së pajisjes duhet të përcjellen përmes e-mail adresës: akee@rks-gov.net dokumentet në vijim:

1.    Faturën e rregullt apo kuponin fiskal të blerjes së pajisjes (fatura duhet të jetë jo më e vjetër se nga data e shpalljes së thirrjes së parë të datës 06.10.2022);
2.    Fotografi të pajisjes së blerë ose instaluar sipas kritereve të specifikuara në Thirrje; (pajisja duhet të jetë e instaluar dhe e gatshme për inspektim nga data 10.01.2023);
3.    Fotografi të numrit serik të pajisjes;
4.    Fotografi të etiketës së performancës së pajisjes (opsionale për stufa individuale me biomasë).

Afati për aplikim
Afati i fundit për aplikim për fazën e parë është deri me datën 25 Nëntor 2022. Ndërsa, afati i fundit për fazën e dytë është deri me datën 9 Dhjetor 2022.

Procedura e vlerësimit të aplikimeve
Aplikacionet e pranuara nga faza II do të vlerësohen nga një Komision i Ministrisë së Ekonomisë, i cili shqyrton nëse dëshmitë e ngarkuara në platformën e-Kosova janë konform kritereve të kësaj thirrjeje. Vetëm aplikimi që plotëson të gjitha kriteret do të pranohet për përpunim të mëtejmë.

E drejta për ankesë
Aplikantët të cilët vlerësojnë se aplikimi i tyre nuk është vlerësuar drejtë nga Komisioni përkatës i Ministrisë, mund të ushtrojnë të drejtën e Ankesës në afat prej 30 ditësh, konform Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative (LPPA). Ankesa i drejtohet Ministrisë së Ekonomisë si autoritet që ka publikuar Thirrjen në email adresën: akee@rks-gov.net.

Për më shumë informacione mund të kontaktoni në numrat e telefonit më poshtë nga ora 08:00 -16:00 nga e hëna deri të premten:

Tel: 038 200 215 89
Tel: 038 200 215 55

Vendim: Lista përfundimtare e OJQ-ve të përzgjedhura për mbështetje financiare


Rezultatet paraprake të vlerësimit të OJQ-ve


Thirrje publike për shprehje të interesit për të qenë pjesë e komisioneve vlerësuese për vlerësimin e projekt-propozimeve të OJQ-ve


Udhëzimet për Aplikuesit


Rishpallje – thirrje publike për mbështetje financiare të projekteve të OJQ-ve


Vendimi për ri-shpalljen e thirrjes publike për mbështetje financiare publike për projekte-programe të OJQ-ve


Njoftim për anulimin e thirrjes publike të datës 08.03.2022


Raporti i vlerësimit të OJQ-ve


Formulari për planifikim të mbështetjes financiare publike për OJQ


Vendim për shpalljen e thirrjes për mbeshtetje financiare publike për projektet e OJQ-ve


Thirrje Publike për Ofrimin e Mbështetjes Financiare Publike për Financimin e Projekteve/Programeve të Ojq-ve


Thirrje për Ekspertë të Jashtëm për komision të vlerësimit


Udhëzimet për Aplikuesit


Formulari F9 i Aplikacionit të përshkrimit të Projektit apo Programit


Formulari F10 i Propozim Buxhetit të Projektit apo Programit


Forma e Deklaratës për Mungesën e Financimit të Dyfishtë


Forma e Deklaratës së Partneritetit


Forma e Deklaratës së Projekteve të Financuara nga Burimet Publike


Forma e Deklaratës mbi Aktivitetet e Përshkruara të Projektit apo Programit


Forma për Vlerësimin e Cilësisë së Projekt-Propozimeve


Formular i modelit të kontratës


Formular i raportit përshkrues i projektit


Formular i raportit financiar të projektit


Njoftim për përfundimin e verifikimit paraprak për pozitën: Zyrtar i lartë për shkathtësi profesionale dhe performancë energjetike


KRU “Hidromorava” SHA Gjilan, shpall konkurs pune


Njoftim për pozitën: Zyrtar i lartë për shkathtësi profesionale dhe performancë energjetike


Konkurs për pranimin e Regjistruesve dhe Mbikëqyrësve për Projektin e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë 2023


Konkurs: Zyrtar i lartë për shkathtësi profesionale dhe performancë energjetike

Njoftim për rezultatet e intervistimit për pozitën: Udhëheqës i Divizionit për Mbikëqyrjen dhe Zbatimin e Legjislacionit


Njoftim për rezultatet e intervistimit për pozitën: Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave


Njoftimin për ndërprerjen e procedurës së rekrutimit për grupin specialistë të TIK-ut


Lista e ngushtë e kandidatëve në konkursin: Specialist i sistemeve të TIK-ut


Njoftim për anulimin e konkursit:  Specialist i shkencave shoqërore


Njoftim për përfundimin e verifikimit paraprak për pozitën: Udhëheqës i divizionit për Koordinim të Politikave


Konkurs: Specialist i sistemeve të TIK-ut (2 pozita)


Njoftim për pozitën: Udhëheqës i Divizionit për Mbikëqyrjen dhe Zbatimin e Legjislacionit


Njoftim për pozitën: Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave


Njoftim lidhur me procesin e intervistimit të kandidatëve për dy (2) pozita të Anëtarit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE)


Ngritje (avancim) në detyrë – Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave


Ngritje (avancim) në detyrë – Udhëheqës i divizionit – DL Avancim


Njoftim – Rezultati i Vlerësimit


Njoftim për përfundimin e verifikimit paraprak për pozitën: Zyrtar i lartë i prokurimit


Verifikimi paraprak – Lëvizje brenda kategorisë: Zyrtar i lartë i prokurimit


Verifikimi paraprak – Lëvizje brenda kategorisë: Inspektor për pajisje nën presion


Njoftim për kandidatët fitues sipas KP për poziten Asistent Ekzekutiv


Njoftim për kandidatin fitues: Zyrtar i Lartë për Efiçiencën e Energjisë dhe Bashkëprodhimit


Konkurs: Lëvizje brenda kategorisë – Inspektor për energji termike


Njoftim për përfundimin e verifikimit paraprak: Zyrtar i logjistikës


Njoftim për përfundimin e procedurës pa kandidat fitues – Zyrtar i lartë për përkthime


Njoftim i përfundimit të verifikimit paraprak – Zyrtar i lartë për përkthime


Njoftim i verifikimit paraprak – Zyrtar i lartë për efiçiencën e energjisë dhe bashkrpodhimit – DE


Njoftim i verifikimit paraprak për pozitën- Zyrtar i Lartë për Përkthime


Njoftim i verifikimit paraprak për pozitën: Zyrtar i Logjistikës


Anulim i procedures për ngritje në detyrë – Udhëheqës i Divizionit të Auditimit të Brendshëm


Konkurs: Lëvizje brenda kategorisë – Zyrtar i lartë për Efiçiencën e Energjisë dhe bashkëprodhimit


Konkurs: Lëvizje brenda kategorisë – Zyrtar i logjistikes


Konkurs: Lëvizje brenda kategorisë – Zyrtar i Lartë për Përkthime


Njoftim për pozitën: Udhëheqës i Divizionit për Auditim të Brendshëm


Njoftim për kandidatin fitues: Zyrtar i Lartë i Sistemit të Ngrohjes dhe Gazit Natyror


Konkurs: Udhëheqës i Divizionit të Auditimit të Brendshëm – ngritje në detyrë


Njoftim për pozitën: Zyrtar i Lartë i Sistemit të Ngrohjes dhe Gazit Natyror


Njoftim për verifikimin paraprak: Asistent ekzekutiv


Njoftim për përfundimin e verifikimit paraprak: Udhëheqës i Divizionit të Auditimit të Brendshëm


Njoftim për verifikim paraprak: Udhëheqës i Divizionit të Auditimit të Brendshëm


Njoftim për kandidatin fitues: Udhëheqës i Divizionit të Sistemeve të Energjisë


Konkurs: Zyrtar i Lartë i Sistemit të Ngrohjes dhe Gazit Natyror


Njoftim për Verifikim Paraprak pozita: Udhëheqës i Divizionit të Sistemeve të Energjisë


Konkurs – Lëvizje brenda kategorisë – Asistent ekzekutiv


Konkurs – Udhëheqës i Divizionit të Auditimit të Brendshëm


Konkurs – Udhëheqës i divizionit të sistemeve të energjisë


Njoftim për përfundimin e verifikimit paraprak: Zyrtar i lartë për komunikim me publikun


Njoftim: Zyrtar i lartë për komunikim me publikun


Njoftim për rezultat të intervistimit: Zyrtar i Lartë për Zhvillim dhe Monitorim të Zbatimit të Projekteve


Njoftim për listën e shkurtër të kandidateve për pozitën: Zyrtar i Lartë për Zhvillim dhe Monitorim të Zbatimit të Projekteve


Konkurs – Lëvizje brenda kategorisë – Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun


Lista e kandidatëve për Kryesues të Bordit të ZRRE-së të cilët kanë kaluar fazën e intervistimit


Lista e kandidatëve për anëtarë të Bordit të ZRRE-së të cilët kanë kaluar fazën e intervistimit


Lista e kandidatëve të përzgjedhur për intervistë për anëtarë të Bordit të ZRRE-së


Lista e kandidatëve të përzgjedhur për intervistë për pozitën Kryesues i Bordit të ZRRE-së


Lista kontrolluese e kritereve të aplikacionit për kryesues të Bordit të ZrRE-së


Lista kontrolluese e kritereve të aplikacionit për anëtar të Bordit të ZrRE-së


Kërkesa për punësim – Bordi i ZRrE-së


Deklarata nën Betim për kryesues të Bordit të ZRrE-së


KONKURS për pozitën e Kryesuesit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE)


KONKURS për dy (2) pozita të Anëtarit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE)


NJOFTIM për anulimin e Konkursit për pozitat: Kryesues i Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji, i shpallur me datën 19 gusht 2020 dhe Dy (2) Anëtarë të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, i shpallur me datën 16 tetor 2020


KËRKESË PËR CV (1)


MENAXHERI I EKIPIT TË MENAXHIMIT TË PROJEKTIT


PROJEKTI PËR NXITJEN DHE SHFRYTËZIMIN E MUNDËSIVE PËR SIGURINË E UJËRAVE NË KOSOVË


SPECIALIST I PROKURIMIT


SPECIALIST PËR MENAXHIM FINANCIAR


Specialist Social


SPECIALISTI I MONITORIMIT DHE VLERËSIMIT (1)


TERMAT E REFERENCËS PËR SPECIALIST PËR MASAT MBROJTËSE MJEDISORE KOMBËTARE


Lista e kandidatëve të përzgjedhur për intervistë për pozitën Anëtar i Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE)


Deklarata nën betim për anëtarë të bordit të ZRrE-së


Konkurs për 2 anëtarë në Bordin e Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE)


Lista kontrolluese e kritereve të aplikacionit për anëtarë të bordit të ZRrE-së


Kërkesa për punësim për anëtarë të Bordit të ZRrE


Lista e ngushtë për Kryesues të Bordit të ZRrE-së


Kerkesa per punesim per kryesues te Bordit te ZRRE-se


Lista kontrolluese e kritereve te aplikacionit per kryesues te Bordit te ZRRE-se


Deklarata nen betim


Konkurs per kryesues te Bordi te ZRRE-se


NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM: Udhëheqës i Divizionit të Standardeve dhe Rregullave Teknike


Konkurs: Udhëheqës i Divizionit të Standardeve dhe Rregullave Teknike – EZHE/090


NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM: Zyrtar i Lartë Ekzekutiv


NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM: Zyrtari i Lartë për politika dhe strategji minerare


Njoftim mbi anulimin e konkursit për rekrutim për pozitën: Zyrtar i lartë i prokurimit


Njoftim për pezullim të konkurseve


Njoftim mbi anulimin e Konkursit për Avancim për pozitën:Udhëheqës i Divizionit të Standardeve dhe Rregullave Teknike në kuadër të Departamentit të Energjisë


Njoftim për anulim të konkursit: Roje e sigurimit të objektit MSHKM “Trepça”


Vazhdim i afatit të konkursit: Zyrtar i Lartë për politika dhe strategji minerare


NJOFTIM PËR Anulim te procedures se avancimit AKEE 2019


Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit: Zyrtar i Lartë Ekzekutiv ; Zyrtar i lartë i prokurimit


Njoftim për anulim të procedurës së rekrutimit – Zyrtar i Lartë i Komunikimit


Konkurs: Zyrtari i Lartë për politika dhe strategji minerare


Konkurs: Zyrtar i Lartë Ekzekutiv


Konkurs: Zyrtar i Lartë i Prokurimit


Konkurs: 1. Udhëheqës Sektori për Promovimin dhe Zhvillimin e Projekteve; 2. Udhëheqës i Sektorit për Monitorim dhe Raportim


Njoftim për kandidatin e suksesshëm: Zyrtar për Mirëmbajtjen e Ueb Faqes


Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit: Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun


NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – DSRRT


NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – DBRE


Konkurs: Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun


NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar i Lartë për Planifikim dhe Projekte


NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar i Lartë për Zhvillim dhe Monitorim të Zbatimit të Projekteve


NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM -Zyrtar i Bazës së të dhënave


Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit: Zyrtar për Mirëmbajtjen e Ueb Faqes


Konkurs: Departamenti i Energjisë


Konkurs: Zyrtar për Mirëmbajtjen e Web Faqes


Vazhdim i afatit të konkursit: Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë


Njoftim për kandidatin e suksesshem – Roje e sigurimit të objektit /SHGJK


Konkurs: Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë


Konkurs: Roje e sigurimit te objektit – Muzeu Shteteror i Kristaleve dhe Mineraleve “Trepća”


NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – ZYRTAR I LARTË PËR KOMUNIKIM ME PUBLIKUN


Konkurs për avansim: Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun


NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Divizioni për Komunikim me Publikun


NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Inspektor Energjisë Elektrike


NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Inspektor i Energjisë Termike


Njoftim për kandidatin e sukseshëm për Menaxher i Projektit të NJIP Kosova e Re


Konkurs për avansim: Udhëheqës për Komunikim me Publikun


ANULOHET konkursi për avancim për pozitën: Auditor i Brendshëm – AU/020 – 2 pozita, i shpallur me datë 8 prill 2019.


KËRKESË PËR PUNËSIM


KËRKESA PËR PUNËSIM ( rekrutim të brendshëm)


Thirrje për shprehje të interesit për kandidatin për funksionimin e Qendrës Evropiane të Inovacionit Digjital – EDIH në Kosovë


CLARIFICATION FOR PROSPECTIVE APPLICANTS (02.11.2023) – Energy Efficiency Measures in Public Buildings at the Municipality Level in Kosovo BMZ-NO. 200765941


PRE-QUALIFICATION DOCUMENTS – Energy Efficiency Measures in Public Buildings at the Municipality Level in Kosovo BMZ-NO. 200765941


Procurement of Energy Efficiency Measures in Public Buildings at the Municipality Level in Kosovo


Procesi Konkurrues për Dhënien e Çmimit të Garantuar të Blerjes për Energjinë e Prodhuar nga një Central Solar Fotovoltaik (FV) prej 100 MW


Njoftim për kontratë për Dizajnimin e stemës së Shërbimit Gjeologjik të Kosovës (SHGJK)


Auditimi Energjetik i Ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovë


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST: Fostering and Leveraging Opportunities for Water Security Project (FLOWS)


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION): Consultancy Company for production of video commercials, video infographics and event video footages, b-rolls and photos for the dissemination of Project’s activities targeting wide publics


Hapet thirrja e re për shprehje interesi për kompanitë trajnuese në fushën e TIK-ut


Lansohen Thirrjet e Para të Programit YOU


Krijimi, dizajnimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e ueb faqes të Ministrisë së Ekonomisë (ME) dhe Njësisë për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike (NJMNP)


Solid Invitation for Bid – Waste Management Program, Supply of Waste Collection and Transport Equipment – Kosovo – BMZ No. 2015 670 49


Tender Document – Solid Waste Management Program, Supply of Waste Collection and Transport Equipment – Kosovo – BMZ No. 2015 670 49


Lista e Trajnerëve të Auditorëve të Energjisë


Ftesë për aplikim në Trajnime për ICT


Thirrje për shprehje të interesit për institucionet e trajnimit:KËRKESAT për PËRZGJEDHJEN dhe AUTORIZIMIN e INSTITUCIONIT të TRAJNIMIT për OFRUESIT e SHËRBIMEVE ENERGJETIKE


SHPALLJE E BRENDSHME: Trajnimi dhe Çertifikimi i Auditorëve të Energjisë


Rezultatet preliminare për financimin e OJQ-ve


Termat e referencës për finacim publik të organizatave joqeveritare


Formulari 4 i udhëzimeve të thirrjes publike


Formulari 9 i Aplikacionit për projekt


Formulari 10 i propozim – Buxhetit të Projektit


Formulari 11 i deklaratës për financimin e dyfishtë


Formulari 12 i deklaratës së partneritetit


Formulari 13 për deklaratën e projekteve të financuara nga burimet publike


Thirrja për ekspert të jashtëm


Lista preliminare për mbështetjen financiare të OJQ-ve


Kërkesë për shprehje të interesit: “Koordinator i Projektit dhe i Komponentës së Përfshirjes Dixhitale”


Termat e Referencës: Koordinator i Projektit dhe i Komponentës së Përfshirjes Dixhitale, Konsulent vendor për Projektin KODE


Termat e Referencës – Specialist i Prokurimit


Kërkesë për shprehje të interesit: “Specialist i Prokurimit për projektin KODE”


Formulari 18 RAPORT FINANCIAR


Formulari 14 DEKLARATË MBI AKTIVITETET E PËRSHKRUARA TË PROGRAMIT PROJEKTIT


Formulari 16 KONTRATË PËR NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE


Formulari 13 Deklaratëmbi projektet e financuara nga burimet publike të financimit në vitin 2017 deklarojmë seorganizata jonë


Formulari 10 Forma e Buxhetit


Formulari 9 Aplikacioni për projekt program


Formulari 8 mostër e vlersimit të kandidatëve


Formulari 7 forma e deklaratës së panaësisë


Formulari 6 moster e data bazes


Formulari 5 Rregullat e punës ( komisioni i vlerësimit)


Formulari 4 Udhëzimet për aplikant


Formulari 3 Teksti i thirrjes publike


FORMULARI 2 Vendimi për shpalljen e thirrjes


FORMULARI 1


Dokumentet e thirrjes publike


Formulari 17 – Raport përshkrues i projektit/programit


Thirrje publike për shprehje të interesit për të qenë pjesë e komisioneve vlerësuese për vlerësimin e Projekt – propozimeve të OJQ-ve: Aktivitetet e MZHE-së


TERMAT E REFERENCËS PËR FINACIM PUBLIK TË ORGANIZATAVE JOQEVERITARE


NJOFTIMI PËR PËR FINACIM PUBLIK TË ORGANIZATAVE JOQEVERITARE


International, open tender for the consulting services for a feasibility study for the Solid Waste Management Programme I Kosovo


International, open tender for the consulting services for a feasibility study for the Solid Waste Management Programme Kosovo


Expression of interest for the renovation of buildings LOT 2


Expression of interest for the renovation of buildings LOT 1


Përgjigjet për Dokumentin e Parakualifikimit Shkarkimi i ujërave të zeza në jugperëndim të Kosovës – BMZ nr.2015.6705.6


Përgjigjet për Dokumentin e Parakualifikimit Largimi i ujërave të zeza në jugperëndim të Kosovës – BMZ nr.2015.6705.6


Kërkesa për Shprehjën e Interesit për shërbimet Konsulente inzhinierike


Dokumenti i Parakualifikimit për përzgjedhjën e Konsulencës për Projektin:“Shkarkimi i ujërave të zeza në Jugpërendim të Kosovës, Faza V –(Pejë, Gjakovë dhe Prizren)”


Invitation for Bids – Kosovo Energy Efficiency & Renewable Energy Project (KEEREP)


KËRKESË PËR RI-SHPREHJE TË INTERESIT (SHËRBIME KONSULENTE – KONSULENT INDIVIDUAL)


KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT SHËRBIME KËSHILLËDHËNËSE – PËRZGJEDHJE E FIRMËS) PËR ANKETËN E KËNAQSHMËRISË SË KLIENTËVE


KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT (SHËRBIME KONSULENTE – KONSULENT INDIVIDUAL) – Specialist Financiar


KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT (SHËRBIME KONSULENTE – PËRZGJEDHJA E KOMPANIVE) PËR MBËSHTETJE RREGULLATIVE PËR KORNIZËN RREGULLATIVE PËR ENERGJI TË RIPËRTËRITSHME DHE INTEGRIM TË RRJETIT


Njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit: Sherbim Dizajni e Shtypi


Njoftim për kontratë për vazhdim të afatit: “Shërbime të Këshilltarit të Transaksionit për Privatizimin e Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës”


Njoftim për Kontratë: 1.1 Shërbime këshillëdhënëse për Njësinë e Implementimit te Projektit (NJIP) “TC Kosova e Re”, 1.2 Këshilltar i Projektit


Njoftim për kontratë: Sherbim Dizajni Shtypi dhe Botimi


Parakualifikimi (Faza 1) për Kontrate shërbimi: Shërbime të Këshilltarit të Transaksionit për Privatizimin e Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës


Njoftimi për kontratë Furnizim me vetura për MZHE


NJOFTIMI PËR KONTRATË/ VAZHDIM I AFATIT

Shërbime të Projekt Menaxhimit për Implementimin e Projektit HC Zhur