Legjislacioni – Energjia

Udhëzim Administrativ – ME NR. 01.2023 për Promovimin e Shfrytëzimit të Energjisë nga Burimet e Riperterishme


UDHËZIM ADMINISTRATIV (ME) NR.06/2021 PËR SHËRBIMET E ENERGJISË (ESCO)


UDHËZIM ADMINISTRATIV (ME) Nr.05/2021 PËR KORNIZËN E PËRGJITHSHME TË RAPORTIMIT PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË


UDHËZIM ADMINISTRATIV (ME) NR.04/2021 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MZHE) NR. 03/2019 PËR PËRMBAJTJEN ENERGJISË SË LËNDËVE DJEGËSE TË PËRCAKTUARA PËR PËRDORIM FUNDOR


UDHËZIM ADMINISTRATIV (ME) NR.02/2021 PËR KRITERET E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR RREGULLIMIN E RRJETIT TË ENERGJISË DHE PËR TARIFAT E RRJETIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE


UDHËZIM ADMINISTRATIV (ME) NR. 01/2021 PËR KËRKESAT E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR OPERATORIN E SISTEMIT TË TRANSMETIMIT DHE OPERATORIN E SISTEMIT TË SHPËRNDARJES


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MEA) NR. 10/2020 PËR METODAT DHE PARIMET E PËRBASHKËTA PËR LLOGARITJEN E NDIKIMIT TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË


UDHEZIMI ADMINISTRATIV (MEA) NR.08/2020 PER CERTIFIKATE / GARANCINE E ORIGJINES PER ENERGJINE ELEKTRIKE TE PRUDHUAR NGA BASHKEPRODHIMI ME EFICINCE TE ENERGJISE


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MEA) NR.07/2020 PËR KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR ANALIZËN E KOSTO PËRFITIMIT NË LIDHJE ME MASAT PËR PROMOVIMIN E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË NGROHJE DHE FTOHJE


Udhëzim Administrativ Nr_08-2020 për Certifikatë-Garancinë e Origjinës së EEPBEL


Udhëzim Administrativ MEA Nr_06-2020 per Llogaritjen e Energjisë Elektrike nga Bashkëprodhimi


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MEA) NR. 05/2020 PËR METODOLOGJINË LIDHUR ME PËRCAKTIMIN E EFIÇIENCËS NGA PROCESI I BASHKËPRODHIMIT


Udhëzim Administrativ (MEA) Nr. 04 2020 për Potencialin e Efiçiencës së Energjisë në Ngrohje dhe Ftohje


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MEA) NR. 03/2020 LIDHUR ME KËRKESAT PËR EFIÇIENCËN E ENERGJISË PËR BLERJEN E PRODUKTEVE SHËRBIMEVE DHE NDËRTESAVE NGA INSTITUCIONET E NIVELIT QENDROR


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) Nr. 03/2017 MBI RREGULLAT PËR ZONAT E SIGURISË


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) Nr. 02/2017 LIDHUR ME LLOJIN DHE SASINË E REZERVAVE MINIMALE TË LËNDËS DJEGËSE OSE TË KAPACITETIT PRODHUES REZERVË PËR NDËRMARRJET E ENERGJISË TERMIKE


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) NR. 08/2017 PËR SIGURINË E FURNIZIMIT ME GAZ NATYROR


UDHËZIM_ADMINISTRATIV_(MZHE)_NR._03_2019_PËR_PËRMBAJTJEN_E_ENERGJISË_SË_LËNDËVE_DJEGËSE_TË__PËRCAKTUARA_PËR_PËRDORIM_FUNDOR


UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MZHE) Nr. 05/2017 CAQET E ENERGJISË NGA BURIMET E RIPËRTËRITSHME


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) NR.07/2017 LIDHUR ME NIVELIN E REZERVAVE TË LËNDËVE DJEGËSE PËR PRODHUESIT E ENERGJISË ELEKTRIKE


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) NR. 06/2017 PËR PROMOVIMIN E SHFRYTËZIMIT TË ENERGJISË NGA BURIMET E RIPËRTËRISHME


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) Nr. 04/2017 MBI RREGULLAT PËR MASAT KUFIZUESE TË FURNIZIMIT ME ENERGJI NË SITUATA EMERGJENTE


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) NR. 01/2017 PËR PROMOVIMIN E INVESTIMEVE TË PËRBASHKËTA RAJONALE NË SEKTORIN E ENERGJISË


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) Nr.03/2017 MBI RREGULLAT PËR ZONAT E SIGURISË


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) NR. 08/2017 PËR SIGURINË E FURNIZIMIT ME GAZ NATYROR


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) NR.072017 LIDHUR ME NIVELIN E REZERVAVE TË LËNDËVE DJEGËSE PËR PRODHUESIT E ENERGJISË ELEKTRIKE


UDHËZIM ADMINISTRATV (MZHE) NR.062017 PROMOVIMIN E SHFRYTËZIMIT TË ENERGJISË NGA BURIMET E RIPËRTËRITSHME


Udhëzim administrativ (MZHE) nr. 04/2017 mbi rregullat për Asat kufizuese të furnizimit me energji në situata emergjente


Udhëzim administrativ (MZHE) Nr. 01/2017 për promovimin e investimeve të përbashkëta rajonale në sektorin e energjisë