Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (BRE)

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nxjerrë Vendimin për masat nxitëse për BRE (2007-2013), prej te cilave kryesore janë:

  • Miratimi nga ZRRE i tarifave nxitëse (feed-in tariffs) për disa lloje të BRE, siç janë: energjia e prodhuar nga hidrocentralet e vogla deri në 10 MW- (63.3 €/MWh); energjia e erës (85 €/MWh) dhe energjia e prodhuar nga biomasa (71.3 €/MWh). Me parashikimin e caqeve të reja të prodhimit të energjisë nga BRE, pritet që pjesë e caqeve të jetë edhe energjia fotovoltaike për të cilën do të caktohet edhe feed-in tarifa.
  • Blerja me prioritet e energjisë se BRE-ve, nga Operatori i shpërndarjes së energjisë.
  • Blerja e obligueshme nga Operatori i shpërndarjes së energjisë e tërë sasisë së energjisë së prodhuar nga BRE-të, edhe atëherë kur kjo sasi energjie tejkalon kërkesat për energji.

Kliko këtu: Legjislacioni

Kliko këtu: Strategjitë

Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE)

Roli:
–    hartimi i politikës zhvillimore të BRE
–    hartimi i planit të veprimit për BRE
–    mbikëqyrja e zbatimit të politikave për BRE
–    përcaktimi i caqeve të BRE.


Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE)

Roli:
–    zbatimi i kornizën rregullative
–    Percaktimi i feed-in tarifave
–    lëshimi, modifikimi, pezullimi apo tërheqja e licencave/autorizimit
–    përgatitja e metodologjisë tarifore,
–    hartimi i procedurave të autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë,
–    lëshimi i certifikatës së origjinës;
–    sigurimi që tarifat e transmisionit dhe shpërndarjes për kyçje dhe shfrytëzim të sistemeve të transmisionit dhe të shpërndarjes, të mos diskriminojnë energjinë elektrike me prejardhje nga BRE


Operatori i Sistemit të Bartjes (KOSTT) dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH)

Roli:
–    Garantimi i lidhjes në sistem të çdo prodhuesi të ri të energjisë elektrike apo bashkëprodhimit nga BRE,
–    Vlerësimi i kostos së lidhjes në sistem
–    Përcaktimi dhe publikimi nga KOSTT (dhe OSSH) i rregullave standarde lidhur me ndarjen e shpenzimeve për instalimin e sistemeve, siç janë kyçjet në rrjet dhe përforcimet ndërmjet gjithë prodhuesve të energjisë elektrike që përfitojnë prej tyre.

Publikime

Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike dhe Termike për vitin 2022


Letërkëmbimi në mes Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës


Rregullorja (MEPTINIS) Nr.05/2020 për Sistemin e Ofruesve të Shërbimit Energjetik të Shërbimit Energjetik dhe Kriteret Minimale për Auditimin Energjetik


Bilanci Vjetor i Energjise Elektrike dhe Termike per vitin 2020


Bilanci Vjetor i Energjise Elektrike dhe Termike per vitin 2019


Bilanci afatgjatë i energjisë elektrike 2017 – 2026 KOSTT


Vendburimet dhe shfaqjet e mineralizimeve të Pb-Zn-Cu në territorin e Kosovës


PLANI I VEPRIMIT I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË


Broshura – Burimet e Ripërtërishme të Energjisë


Vleresimi i potencialit energjetik të biomasës në Kosovë


Balanca Vjetore e Energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2016


Vlerësimi i potencialit energjetik


Balanca afatgjate e energjisë e Republikës së Kosovës 2015-2024


Balanca vjetore e energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2015


Balanca vjetore e energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2011


Balanca vjetore e energjisë në Republikën e Kosovës 2014


Balanci i energjisë i Republikës së Kosovës për vitin 2009


Lejet e shfrytezimit të pajisjeve energjetike 2014


Rregullore (MZHE) NR.01/2015 për Sistemin Informativ Unik për Resurset Minerale


Balanca Vjetore e Energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2013


Balanca Vjetore e Energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2012


Plani i dytë Kombëtar i Veprimit për Efiçiencë të Energjisë (PKVEE) 2013-2015 në Kosovë


Lejet e shfrytëzimit të pajisjeve energjetike 2012


IFC Official Response to CAO


Raporti i Progresit 2012 – Programi për Zbatimin e Strategjisë Minerare 2012-2014


Balanca afatgjate e energjisë e Republikës së Kosovës 2013 – 2022


MIKROZONIMI SIZMIK I GJILANIT


Rregullore Nr.02/2012/mf për Tarifat në Qasje në Dokumente Publike


Balanca vjetore e Energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2010


Procedurat për Investime në Energji

Hapat që duhet të ndiqen dhe institucionet përgjegjëse për lëshimin e licencave dhe lejeve për  projektet e burimeve të ripërtëritshme të energjisë

 
Hapi 1
Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (www.arbk.org)
–    Regjistrimi i biznesit- personi kontaktues : Gazmend.Mejzini@rks-gov.net, tel: 038 200 36 926


Hapi 2
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (https://mmph.rks-gov.net/)
–    Leja për mbrojtjen e mjedisit – personi kontaktues: Muhamet.Malsiu@rks-gov.net   ,tel: 038211683
–    Leja për shfrytëzimin e ujërave (nëse flitet për hidroenergji)- personi kontaktues:  Naser.Bajraktari@rks-gov.net,  tel: 038 212 804
–    Leja e ndërtimit (për kapacitete të instaluara mbi 10 MW)- personi kontaktues: Blerim.Çeku@rks-gov.net, tel: 038517632


Hapi 3
Lejet, varësisht nga lokacioni i ndërtimit
–    Agjencioni Pyjor i Kosovës (nëse preket ndonjë pyll)- personi kontaktues: Besim.Zogaj@rks-gov.net ,   tel :038 200 38 450
–    Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (nëse preket ndonjë zonë e interesit të veçantë/zonë arkeologjike)- personi kontaktues: Vjollca.Aliu@rks-gov.net , tel:038 211 516


Hapi 4
Ministria e Infrastrukturës
–    Leja për kyçje në infrastrukturën ekzistuese rrugore -personi kontaktues: Rame.Qupeva@rks-gov.net , tel:038 200 28 505


Hapi 5
Komuna
–    Leja e ndërtimit (për kapacitete të instaluara nën 10 MW) -personi kontaktues –  Te kontaktohet Drejtoria e Urbanizmit e komunës përkatëse
–    Kontrata për shfrytëzim të tokës -Te kontaktohet Drejtoria e Shërbimeve Publike e komunës përkatëse


Hapi 6

KEDS-KESCO (www.keds-energy.com;www.kesco-energy.com)
–    Autorizimi për kyçje në sistemin e shpërndarjes së energjisë-  personi kontaktues :
Sabri.Ternava@keds-energy.com, tel: 038 501 701 1566
–    Kontrata për blerjen e energjisë nga furnizuesi KESCO– personi kontaktues: 
Rudina.Heroi@kesco-energy.com, tel: 038 501 701 6172”


Hapi 7
Zyra e Rregullatorit për Energji
– Autorizimi për gjenerim të energjisë –personi  kontaktues: Afrim Ajvazi, email: aajvazi@ero-ks.org , tel: 038 247 615 lok.114


Tarifat stimuluese 
Tarifat stimuluese të zbatueshme për energjinë elektrike të prodhuar nga burimet e ripërtëritshme, të përfshira në Skemën Mbështetëse :

Burimi primar i energjisë nga burimet e ripërtëritshme (€/MWh)
Hidrocentrale te vogla te reja  (< 10 MW) 63.3
Erë 85.00
Energjia Fotovoltaike 136. 4
Biomasë solide 71.3

Ndërtimi i kapaciteteve të reja të energjisë përmes procedurës së autorizimit është në funksionim. Si rezultat i këtij procesi, ZRRE vazhdon te pranojë aplikacionet, për me shumë informata: https://ero-ks.org/Autorizimi%20Tenderimi/Regjistri%20i%20Aplikuesve/10_09_201