Kërkesat dhe Formularët për autorizim

Ministria përgjegjëse lëshon autorizim për:


1.1. Trupin e autorizuar për vlerësimin e konformitetit, përfshirë kalibrimin, testimin, certifikimin dhe kontrollet periodike të pajisjeve dhe instalimeve nën presion;

1.2. Trupin e brendshëm të autorizuar për vlerësimin e konformitetit, përfshirë shqyrtimin dhe kontrollin periodik pajisjeve dhe instalimeve nën presion, vetëm në kuadër të grupacionit të cilit i përket;

1.3.Trupin e autorizuar për shqyrtimin dhe mbushjen e bombolave me GLN, i cili është përgjegjës për shqyrtimin, mbushjen e bombolave, magazinimin , transportin, mirëmbajtjen dhe kontrollin teknik të bombolave më GLN;

1.4. Trupin e autorizuar për shqyrtimin dhe mbushjen e bombolave me gazra teknike, i cili është përgjegjës për shqyrtimin, mbushjen e bombolave, magazinimin, transportin, mirëmbajtjen dhe kontrollin teknik të bombolave me gazra teknike.

Për shkarkim të kërkesës dhe formularit kliko më poshtë:

KËRKESË PËR AUTORIZIM – 1

FORMULARI Nr.1

KËRKESË PËR AUTORIZIM – 2

FORMULARI Nr.2

KËRKESË PËR AUTORIZIM – 3

FORMULARI Nr.3

KËRKESË PËR AUTORIZIM – 4

FORMULARI I VLERËSIMIT TË SIGURISË TEKNIKE TË PAJISJEVE ENERGJETIKE

Gjithashtu të interesuarit për aplikim të marrjes së Autorizimit për shqyrtimin e pajisjeve nën presion  duhet të plotësojnë KËRKESËN PËR AUTORIZIM. Pas plotësimit të kërkesës i njëjti dorëzohet në zyrën e Inspektoratit ose përmes postës elektronike në adresën:
Aferdita.Avdili@rks-gov.net