Legjislacioni – TIK

RREGULLORE (ME) NR.03/2022 MBI SHENJËN E BESUESHMËRISË PËR SHËRBIMET E BESUARA DHE TË KUALIFIKUARA


RREGULLORE (ME) NR.04/2022 MBI SKEMAT E IDENTIFIKIMIT ELEKTRONIK PËR NIVELE TË CAKTUARA TË SIGURISË


RREGULLORE (ME) NR.05/2022 MBI REGJISTRIN E OFRUESVE TË SHËRBIMEVE TË IDENTIFIKIMIT ELEKTRONIK DHE SKEMAVE TË IDENTIFIKIMIT ELEKTRONIK MËNYRA E PARAQITJES SË KËRKESËS DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM DHE MËNYRËN E PUBLIKIMIT TË TË DHËNAVE


RREGULLORE (ME) Nr.06/2022 MBI PAJISJET PËR KRIJIMIN E NËNSHKRIMIT DHE VULËS ELEKTRONIKE TË KUALIFIKUAR


RREGULLORE (ME) Nr. 07/2022 MBI NËNSHKRIMET DHE VULAT ELEKTRONIKE TË KUALIFIKUARA, VULAT ELEKTRONIKE KOHORE TË KUALIFIKUARA DHE PËRCAKTIMI I VLEFSHMËRISË SË TYRE


RREGULLORE (ME) NR.08/2022 PËR PROCEDURAT PËR SUSPENDIM, REVOKIM DHE MBROJTJE TË CERTIFIKATAVE SI DHE ÇMIMET E SHËRBIMEVE TË CERTIFIKIMIT


RREGULLORE (ME) Nr.09/2022 PËR KRITERET PËR APLIKIM DHE REGJISTRIM TË LISTËS SË OFRUESVE TË KUALIFIKUAR TË SHËRBIMEVE TË BESUARA


RREGULLORE (ME) NR. 10/2022 PËR VLERËSIMIN E KONFORMITETIT TË OFRUESVE TË KUALIFIKUAR TË SHËRBIMEVE TË BESUARA DHE SHËRBIMEVE TË BESUARA DHE TË KUALIFIKUARA SI DHE SIGURIMI NGA RREZIKU DHE DËMET E SHKAKTUARA NGA OFRIMI I SHËRBIMIT TË BESUAR DHE TË KUALIFIKUAR


RREGULLORE (ME) Nr. 11/2022 PËR PARAQITJEN, AUTENTIFIKIMIN, BARTJEN (TRANSMETIMIN), RUAJTJEN DHE MBROJTJEN E DOKUMENTIT ELEKTRONIK


RREGULLORE (ME) Nr.12/2022 MBI PËRMBAJTJEN DHE MENYRËN E MBAJTJES SË REGJISTRIT TË PAJISJEVE PËR KRIJIMIN E NENSHKRIMEVE OSE VULAVE ELEKTRONIKE TË KUALIFIKUARA


RREGULLORE (MZHE) NR. 05/2017 PËR NDËRTIMIN, INSTALIMIN, DHE MBIKËQYRJEN E INFRASTRUKTURËS SË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE


RREGULLORE(MZHE) NR.01/2018 PËR MBLEDHJEN E TË DHËNAVE PËR INFRASTRUKTURËN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE