Sekretari i Përgjithshëm

Leonita Shabani Mullarama

Ushtrues detyre Sekretare e Përgjithshme në Ministrinë e Ekonomisë

Znj. Shabani Mullarama është drejtore e Departamentit për Integrim Evropian, Koordinim të Politikave dhe Zhvillim Ekonomik, si dhe ka përvojë të gjatë në administratën publike dhe sektorin privat.

Znj. Shabani Mullarama ka kryer studimet në Free University of Berlin në Gjermani në fushën e të Drejtës Biznesore Evropiane dhe Ndërkombëtare, Konkurrencës dhe të Drejtës Rregullative. Po ashtu, ka përfunduar masterin në fushën e Marrëdhënieve Ekonomike Ndërkombëtare në Universitetin e Evropës Juglindore në Maqedoninë e Veriut, si dhe ka kryer studimet në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës dhe Fakultetin Ekonomik në fushën e Biznesit Ndërkombëtar. Shabani Mullarama ka qenë përfituese e bursës në kuadër të Skemës së Profesionistëve të Rinj (YCS), të financuar nga Bashkimi Evropian.

Kontakti:

E-mail: leonita.shabani@rks-gov.net
Tel: + 383 38 200 215//35
Fax: + 383 38 200 215/49

1. Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik përbëhet nga:

  1. Sekretari i Përgjithshëm; dhe
  2. Personeli mbështetës.

2. Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit të Përgjithshëm përcaktohen me nenin 38 të Ligjit Nr.03/L-189 për Administratën Shtetërore të Republikës së Kosovës dhe legjislacionin përkatës në fuqi.

3. Detyrat dhe përgjegjësitë e Personelit mbështetës të Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm përcaktohen me legjislacionin në fuqi për shërbimin civil.

4. Numri i të punësuarve në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm është tre (3).

Hanife Behrami – Zenuni

Zyrtare e Lartë Ekzekutive – Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

Tel: + 381 38 200 215//35
Fax: + 381 38 200 215/49