Stalni Sekretar

Leonita Shabani Mullarama

Zamenica Generalnog Sekretara u Ministarstvu Ekonomije

Leonita Shabani Mullarama, Zamenica Generalnog Sekretara u Ministarstvu Ekonomije

Gospođa  Shabani Mullarama je direktorka Odeljenja za evropske integracije, koordinaciju politika i ekonomski razvoj i ima dugogodišnje iskustvo u javnoj administraciji i privatnom sektoru.

Gospođa Shabani Mullarama je završila studije na Free University of Berlinu Nemačkoj, u oblasti evropskog i međunarodnog poslovnog prava, konkurencije i regulatornog prava. Takođe je završila master studije iz Međunarodnih ekonomskih odnosa na Univerzitetu Jugoistočne Evrope u Severnoj Makedoniji, a završila je i studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini i Ekonomski fakultet u oblasti Međunarodnog poslovanja. Shabani Mullarama je bila stipendista u okviru Sheme mladih profesionalaca (YCS), koju finansira Evropska unija.

Kontakti:
E-mail: leonita.shabani@rks-gov.net
Tel: + 383 38 200 215//35
Fax: + 383 38 200 215/49

  1. Kancelarija generalnog sekretara Ministarstva ekonomskog razvoja sastoji se od:
    1. Generalnog sekretara, i
    2. Osoblja za podršku.
  2. Dužnosti i odgovornosti generalnog sekretara utvrđene su članom 38. Zakona br. 03/L-189 o državnoj upravi Republike Kosovo i relevantnim zakonodavstvom na snazi.
  3. Dužnosti i odgovornosti osoblja za podršku u Kancelariji generalnog sekretara utvrđene su važećim zakonodavstvom za civilnu službu.
  4. Broj zaposlenih u Kancelariji generalnog sekretara je tri (3).

Hanife Behrami – Zenuni

Viši izvršni službenik – Kancelarija generalnog sekretara

Tel: + 381 38 200 215/35
Fax: + 381 38 200 215/49