Odeljenje energije

1. Misija Odeljenja energije je formulisanje politika, mera i praćenje njihovog sprovođenja kao i promocija investicija u energetski sektor kako bi se obezbedilo bezbedno, pristupačno snabdevanje potrošača energijom na osnovu principa održivog razvoja.
2. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za energetiku su:
2.1. Izrađuje politike, strategije, programe, akcione planove energetskog sektora kao i prati i izveštava o njihovom sprovođenju;
2.2.Identifikuje potrebu za dopunom/izmenom zakonodavstva energetskog sektora, učestvuje u njihovom formulisanju i praćenju sprovođenja;
2.3. Prati i izveštava o radu, sigurnosti snabdevanja, tehničkoj sigurnosti, tržištu, tarifama i zaštiti potrošača u sektoru energetike;
2.4. Identifikuje energetski potencijal proizvodnje energije kao i potencijal uštede, kao i promoviše investicije u energetski sektor i prati sprovođenje projekata;
2.5. Brine se za identifikaciju i eliminisanje prepreka za razvoj poslovanja u oblasti energetike;
2.6. Predstavlja u organizacijama i forumima unutar i van zemlje za energetski sektor;
2.7. Podržava opštine u izradi opštinskih planova koji se odnose na energetiku;
2.8. Koordinira aktivnosti vezane za regionalnu saradnju, uključujući Energetsku zajednicu i druge regionalne inicijative;

3. Rukovodilac Odeljenja za Energetiku izveštava generalnom sekretaru.

4. U okviru ovog Odeljenja uključuju se:

4.1. Odsek za strateško planiranje i regionalnu saradnju (SPRS);
4.2. Odsek za obnovljive izvore energije (OOIE);
4.3. Odsek za energetsku efikasnost (OEE);
4.4. Odsek energetskih sistema (OES).

5. Broj zaposlenih u Odeljenju za energetiku je (20).

Kontakti:
Zamenik rukovodioca Odeljenja: Besim Veselaj
Tel : 038 200 215 43
E-mail: Besim.Veselaj@rks-gov.net

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za strateško planiranje i regionalnu saradnju su:

1.1. Izrađuje politike, nacionalne strategije, programe njihovog sprovođenja za energetski sektor, kao i prati i izveštava o njihovom sprovođenju,
1.2. Izrađuje nacionalni plan za energetiku i klimu – energetska komponenta kao i koordinira praćenje i izveštavanje o njegovom sprovođenju;
1.3. Izrađuje analize i projekcije razvoja energetskog sektora i utvrđuje potrebu za studijama i prati njihovu realizaciju;
1.4. Identifikuje potrebu za dopunom/izmenom zakonodavstva energetskog sektora, učestvuje u njihovoj izradi i praćenju sprovođenja;
1.5. Koordinira aktivnosti vezane za Energetsku zajednicu i regionalne inicijative u oblasti energetike;
1.6. Koordinira aktivnosti u okviru Odeljenja za energetiku na kompletiranju vladinih i međunarodnih dokumenata za planiranje i izveštavanje za energetski sektor;
1.7. Predstavlja u organizacijama i forumima unutar i van zemlje za pitanja koja se odnose na delokrug Odseka.

2. Rukovodilac Odseka izveštava direktoru Odeljenja za energetiku;

3. Broj zaposlenih u Odseku je (4).

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za obnovljive izvore energije su:

1.1. Izrađuje politike razvoja OIE, prati njihovo sprovođenje i izveštava;
1.2. Identifikuje potrebu za dopunom/izmenom zakona o OIE, učestvuje u njihovoj formulaciji i praćenju sprovođenja;
1.3. Identifikuje energetski potencijal iz OIE i podržava obezbeđivanje potrebne dokumentacije za korišćenje tog potencijala u funkciji razvojnih projekata OIE;
1.4. Podržava investicije u oblasti OIE, prati realizaciju projekata OIE i izveštava;
1.5. Formuliše promotivne materijale kampanje za OIE i brine o njihovom plasiranju u javnosti;
1.6. Priprema i prati realizaciju projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije koje finansiraju međunarodne institucije;
1.7. Predstavlja u organizacijama i forumima u zemlji i inostranstvu o pitanjima obnovljivih izvora energije;
1.8. Podržava proces razvoja aukcija;

2. Rukovodilac odseka odgovara direktoru Odeljenja za energetiku.

3. Broj zaposlenih u Odseku je četiri (4).

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za energetsku efikasnost su:

1.1. Formuliše politike razvoja energetske efikasnosti, prati njihovo sprovođenje i izveštava;
1.2. Identifikuje potrebu za dopunom/izmenom zakona o EE, učestvuje u njihovoj formulaciji i praćenju sprovođenja;
1.3. Identifikuje potencijal za uštedu energije i odgovarajuće mere za njegovo korišćenje;
1.4. Podržava investicije u oblasti energetske efikasnosti, prati realizaciju EE projekata i izveštava;
1.5. Podržava MŽSPPI u izradi Strategije renoviranja zgrada i relevantnih planova sprovođenja;
1.6. Izrađuje politike energetske revizije, prati sprovođenje i vodi registre revizora, pružalaca energetskih usluga i druge registre koji se odnose na oblast energetske efikasnosti;
1.7. Podržava Kosovski fond za energetsku efikasnost;
1.8. Podrška opštinama u izradi opštinskih planova u vezi sa energetskom efikasnošću;
1.9. Predstavlja u organizacijama i forumima unutar i van zemlje za sektor energetske efikasnosti.

2. Rukovodilac Odseka odgovara direktoru Odeljenja za energetiku.

3. Broj zaposlenih u Odseku je šesti (6).

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za energetske sisteme su:

1.1. Formuliše politike razvoja sektora električne energije, prirodnog gasa i toplotna energije;
1.2. Utvrđuje potrebu za dopunom/izmenom zakonodavstva u sektoru električne energije, prirodnog gasa i toplotne energije, učestvuje u njihovoj izradi i prati sprovođenje;
1.3. Prati i izveštava o radu energetskih sistema, sigurnosti snabdevanja i tehničkoj sigurnosti sistema električne energije, prirodnog gasa i toplotne energije;
1.4. Prati i izveštava o organizaciji tržišta električne energije, toplotne energije i prirodnog gasa, tarifa i brige o kupcima;
1.5. Pruža informacije i učestvuje u procesu formulisanja politika i mera za razvoj energetskog sektora sa ekološkog i socijalnog aspekta, kao i učestvuje i doprinosi forumima, sastancima i radnim grupama eksperata, bilo interno ili u međunarodnim organizacijama koje se odnose na ekološke i socijalne aspekte energetskog sektora;
1.6. Prati aktivnosti vezane za planove reagovanja u vanrednim situacijama;
1.7. Formuliše mišljenja i preporuke u vezi sa planovima razvoja prenosa, distribucije i proizvodnje električne energije, prirodnog gasa i toplotne energije;
1.8. Koordinira aktivnosti koje proizilaze po zahtevima domaćih i međunarodnih institucija koje se odnose na sektor električne energije, prirodnog gasa i toplotne energije, kao i doprinosi kroz učešće na forumima, sastancima i radnim grupama;
1.9. Obavlja poslove u ulozi nadležnog organa za projekte inter konekcije električne energije i prirodnog gasa;
1.10. Zastupa u organizacijama i forumima unutar i van zemlje o pitanjima vezanim za sektor električne energije, prirodnog gasa i termičke energije;

2. Rukovodilac Odseka odgovara direktoru Odeljenja za energetiku.

3. Broj zaposlenih u Odseku je pet (5).