Odeljenje za budžet i finansije

1. Misija Odeljenja za budžet i finansije je da podrži Ministarstvo ekonomije u primeni standardnih računovodstvenih politika i procedura, zakona na snazi, propisa koji se odnose na oblast budžeta i finansija.

2. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za budžet i finansije su:
2.1. Planiranje budžeta uz koordinaciju sa relevantnim jedinicama u okviru Ministarstva;
2.2. Priprema Srednjoročnog okvira rashoda (SOR), projekta godišnjeg budžeta na pravičan način sa zahtevima i u skladu sa planskim dokumentima;
2.3. Realizacija rashoda budžeta u skladu sa planovima Ministarstva i u skladu sa pravilima trezora proisteklim iz Zakona o upravljanju javnim finansijama;
2.4. Izrada finansijskih izveštaja Ministarstva zajedno sa budžetskim jedinicama u sastavu Ministarstva;
2.5. Preduzimanje potrebnih radnji na budžetskim uštedama koje proizilaze kao preporuke Vlade ili Ministarstva za finansije;
2.6. Sprovođenje odluka Vlade u vezi sa budžetom i potrošnjom Ministarstva;
2.7. Usklađivanje budžeta, kao i uređenje budžetskih izdvajanja Ministarstva sa budžetskim jedinicama u skladu sa Zakonom o upravljanju javnim finansijama;
2.8. Izrada plana novčanih tokova u skladu sa preporukama i pravilima utvrđenim od strane Trezora;
2.9. Priprema raznih periodičnih i godišnjih izveštaja na osnovu različitih zahteva, uključujući i zahteve Zakona o pristupu javnim dokumentima;
2.10. Izrada procene uticaja na budžet za nacrte zakona, nacrte podzakonskih akata, predloge idejnih dokumenata i predloge strateških dokumenata iz delokruga Kancelarije premijera;
2.11. Usklađivanje računa za realizaciju troškova između Ministarstva i Trezora;
2.12. Dodela ili obaveza sredstava iz navedene kategorije za realizaciju plaćanja za projekte/aktivnosti predviđene budžetom Ministarstva;

3. Odeljenje za budžet i finansije obavlja i druge poslove i nadležnosti utvrđene odgovarajućim Zakonom o upravljanju javnim finansijama i nadležnostima i važećim propisima, kao i poslove koje utvrđuju ministar i generalni sekretar Ministarstva.
4. Odeljenje za budžet i finansije rukovodi direktor Odeljenja, koji je glavni finansijski službenik i ima funkcije i odgovornosti koje su definisane relevantnim Zakonom o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima.

5. Odeljenje za budžet i finansije obuhvata sledeće odseke:

5.1. Odsek za budžet i planiranje;
5.2. Odsek za finansije i računovodstvo.

6. Direktor Odeljenja za budžet i finansije odgovara generalnom sekretaru.
7. Broj zaposlenih u Odeljenju za budžet i finansije je devet (9).

Kontakti:

Direktor Departamana: Agim Thaçi
Tel: 038 200 215 31
Email: agim.thaci@rks-gov.net

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za budžet i planiranje su:

1.1. Planiranje budžeta Ministarstva u koordinaciji sa nadležnim jedinicama u sastavu Ministarstva;
1.2. Priprema Srednjoročnog okvira rashoda (SOR), u skladu sa zahtevima Ministarstva i budžetskih jedinica koje deluju u okviru Ministarstva.
1.3. Izrada programa/potprograma na osnovu zahteva budžetskih jedinica u saradnji sa Odeljenjem za budžet (Ministarstvo finansija):
1.4. Primena računovodstvenih standarda o vođenju računovodstvenih evidencija;
1.5. Koordinacija rada sa Ministarstvom finansija i bankarskim institucijama.
1.6. Izrada plana tokova gotovine u skladu sa pravilima koje utvrđuje Trezor.
1.7. Registracija prihoda i raznih donacija kao i registracija računovodstvenih podataka;
1.8. Izrada analiza budžeta kao i izveštaja o trošenju budžeta i praćenje realizacije projekata koji su u vezi sa budžetom Ministarstva.

2. Rukovodilac Odseka za budžet odgovara Direktoru za budžet i finansije,

3. Broj zaposlenih u Odseku za budžet je tri (3).

1. Odsek za finansije ima sledeće dužnosti i odgovornosti:

1.1. Realizacija rashoda budžeta u skladu sa planovima Ministarstva i u skladu sa pravilima Trezora proisteklim iz Zakona o upravljanju javnim finansijama;
1.2. Koordinacija rada sa Trezorom, sastavljanje periodičnih izveštaja o utrošku sredstava, na osnovu podataka budžetske organizacije i podataka iz Trezora;
1.3. Upravljanje i relevantnost dodeljenih sredstava, onih utrošenih i angažovanih tokom fiskalne godine;
1.4. Izrada finansijskih analiza i izveštaja o trošenju budžeta;
1.5. Upravljanje novčanim tokovima u skladu sa godišnjim planom budžeta;
1.6. Usklađivanje sa jedinicama koje deluju u okviru Ministarstva za izradu finansijskih izveštaja Ministarstva;
1.7. Usklađivanje računa za realizaciju troškova između Ministarstva i Trezora;
1.8. Priprema raznih periodičnih i godišnjih izveštaja na osnovu različitih zahteva, uključujući i zahteve Zakona o pristupu javnim dokumentima.

2. Rukovodilac Odseka za finansije odgovara direktoru Odeljenja za opšte usluge.

3. Broj zaposlenih u Odseku za finansije je pet (5).