Zakonodavstvo – Energia

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (ME) BR. 06/2021 O ENERGETSKIM USLUGAMA (ESCO)ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (ME) BR.05/2021 O OPSTEM OKVIRY IZVESTAVANJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST


ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (ME) BR. 04/2021 O IZMENAMA I DOPUNAMA ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MER) BR.03/2019 ENERGETSKOM SADRŽAJU GORIVA NAMENJENIH ZA KRAJNJU UPOTREBU


ADMINISTRATIVNOG UPUSTVA (ME) BR. 02/2021 O KRITERIJUMIMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA REGULISANJE ENERGETSKE MREZE I TARIFA ZA MREZU ELEKTRICNE ENERGIJE


ADMINISTRATIVNOG UPUSTVA (ME) BR. 01/2022 O ZAHTEVIMA ENEREGTSKE EFIKASNOSTI ZA OPERATORA PRENSONG SISTEMA I OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVA (MEŽS) BR. 10/2020 O ZAJEDNIČKIM METODAMA I PRINCIPIMA ZA IZRAČUNAVANJE UTICAJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI


ADMINISTRATINOV UPUTSTVA (MEZS) BR.08/2020 O SERTIFIKATU / GARANCIJI POREKLA ZA ELEKTRICNU ENERGIJU KOJA JE PROIZVEDENE KOGENERACIJOM VISOKE EFIKASNOSTI


ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MEŽS) BR.07/ 2020 O OPŠTIM USLOVIMA ZA ANALIZU TROŠKOVA-ZARADE ZA GREJANJU I HLAĐENJU POVEZIVO S MERAMA ZA PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOST GREJANJA I HLAĐENJA


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVA (MEŽS) BR. 06/ 2020 O IZRAČUNAVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ZAJDENIČKE PROIZVODNJE


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVA (MEŽS) BR. 05/ 2020 O METODOLOGIJI ODREĐIVANJA EFIKASNOSTI PROCESA KOPROIZVODNJE


ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MEŽS) BR.04 /2020 O POTENCIJALU EFIKASNOSTI U GREJANJU I HLAĐENJU


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVA (MEŽS) BR. 03/2020 U VEZI ZAHTEVA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZA KUPOVINU PRODUKTA USLUGA I ZGRADA OD STRANE INSTITUCIJE NA CENTRALNOM NIVOU

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MER) Br.03/2017 O PRAVILIMA ZA ZONE SIGURNOSTI


ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MER) BR. 08/2017 O SIGURNOSTI SNABDEVANJA PRIRODNIM GASOM


ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MER) BR. 062017 O KORISCENJU I PODRZAVANJU PROIZVODNJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVA (MER) BR. 072017 O NIVOU REZERVI GORIVA ZA PROIZVOĐAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Administrativno uputstvo (MER) br. 04/2017 o pravilima za Mere ogranicenja snabdevanja energijom u vanrednim situacijama


Administrativno uputstvo (MER) Br. 02/2017 o vrsti i kolicini minimalnih rezervi Goriva ili rezervnog proizvodnog kapaciteta za termoenergetska preduzeca


Administrativno uputstvo (MER) Br.01 /2017 o unapreðenju zajednickih regionalnih investicija u energetskom sektoru


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 14/2012 O PROMOVISANJU EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE OD KRAJNIH KORISNIKA I DRUGIH ENERGETSKIH USLUGA


Administrativno Uputstvo (MER) BR. 05/ 2017 O Ciljevima za Energiju od Obnovljivih Izvora


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 09/2012 O OZNAČAVANJU UREĐAJA KOJI KORISTE ENERGIJU


Administrativnog Uputstva (MER) br. 02/2013 o Kosriscenju i Podrzavaju Proiavodnje Energije iz Obnovljivih Izvora


Administrativno Uputstvo Br. 01/2012 o Energetskoj Reviziji

Administrativno Uputstvo br.2008 o Jednostavim Posudima Pod Pritiskom


ADMINISTRATIVNO UPUSTVO Br. 01/2008 O OVLASCENJE PRIVREDNIH SUBJEKATA ZA ISPITIVANJE OPREME POD…


ADMINISTRATIVNO UPUSTVO Br. 05/2007 O ODREDIVANJE CRITERIUMA MERAMA I ADMINISTRATIVNIM KAZNAMA


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 2005/7 O PRAVILIMA SIGURNOSNE ZONE


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 2005/2 O UTVRĐIVANJU PRAVA IZGRADNJE ILI PROŠIRIVANJA POSTOJEČIH ENE…