Odeljenje rudnika

1. Misija Odeljenja za rudarstvo je stvaranje uslova za održivi razvoj rudarskog sektora kroz izradu zakonskog okvira, strateških dokumenata, određivanje razumne rente i promociju rudarskog sektora kako bi istraživanja, vađenje i obogaćivanje mineralnih sirovina biti u poštenoj konkurenciji i u skladu sa važećim standardima i pravilima optimalnog i racionalnog korišćenja mineralnih sirovina za sveobuhvatan razvoj zemlje, uzimajući u obzir socijalni i ekološki aspekt u rudarskom sektoru.

2. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za rudarstvo su:
2.1. Podrška i davanje saveta najvišem administrativnom rukovodiocu i/ili rukovodiocu institucije za razvoj politike i ciljeva institucije u oblasti odgovornosti Odeljenja;
2.2. Planiranje, formulisanje, nadzor nad sprovođenjem politika, zakona, strateških dokumenata, procedura, standarda i tehničkih pravila za rudarski sektor;
2.3. Utvrđivanje formula, priprema i izdavanje predloga liste rudarskih renti za delatnosti licencirane za eksploataciju mineralnih sirovina;
2.4. Priprema i razmatranje saglasnosti za organe javne vlasti radi davanja saglasnosti i sprovođenja prostornih i urbanističkih planova;
2.5. Pružanje podrške u izradi, pregledu i usvajanju godišnjih planova upravljanja mineralnim resursima;
2.6. Planiranje, predlaganje, izrada i razvijanje planova i aktivnosti za unapređenje rudarskog sektora;
2.7. Upravljanje, ažuriranje i održavanje baze podataka za rudarske aktivnosti;
2.8. Održavanje i ažuriranje Jedinstvenog informacionog sistema mineralnih sirovina;
2.9. Planiranje, identifikacija i prilagođavanje direktiva i međunarodnih standarda za rudarski sektor;
2.10. Izrada planova i projekata tretmana istorijskih deponija rudarskog sektora;
2.11. Predlaganje, izrada i praćenje planova i projekata za konzervaciju napuštenih rudnika;
2.12. Priprema i praćenje planova za ekološka i socijalna pitanja u sektoru rudarstva;
2.13. Planiranje, predlaganje, projektovanje i upravljanje studijama i projektima za rudarski sektor;
2.14. Identifikacija i priprema materijala za predlog oblasti od posebnog rudarskog interesa;
2.15. Organizovanje, učešće i predstavljanje institucije na konferencijama, radionicama i aktivnostima vezanim za rudarski sektor iz delokruga Odeljenja;

3. Direktor Odeljenja za rudnike odgovara generalnom sekretaru.

4. Ovo odeljenje uključuje:

4.1. Odsek za politiku rudarstva;
4.2. Odsek baze podataka i promocije rudarskog sektora;
4.3. Odsek za bezbednost, standarde i tehnička pravila u rudarskim aktivnostima;

5. Broj zaposlenih u Odeljenju za rudarstvo je jedanaest deset (10).

Kontakti:
Direktor Odeljenja: Skender Sallahi
Tel : 038 200 215 / 13
E-mail: skender.sallahi@rks-gov.net 

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za bazu podataka i promociju za rudarski sektor su:

1.1. Planiranje, analiza, upravljanje, ažuriranje i održavanje baze podataka za rudarske aktivnosti;
1.2. Održavanje i ažuriranje jedinstvenog informacionog sistema mineralnih sirovina;
1.3. Planiranje, analiza, izrada i sastavljanje mapa za potrebe Odeljenja i Ministarstva vezano za sektor rudarstva;
1.4. Planiranje, analiza, priprema i praćenje različitih materijala za promociju rudarskih aktivnosti;
1.5. Podrška u razmatranju saglasnosti za organe javne vlasti u cilju davanja saglasnosti i sprovođenja prostornih i urbanističkih planova;
1.6. Prijem, kreiranje, obrada i sistematizacija podataka o mineralnim resursima i rudarskim aktivnostima;
1.7. Podrška u identifikaciji i predlaganju oblasti od posebnog rudarskog interesa;
1.8. Praćenje izvoza mineralnih sirovina;
1.9. Planiranje, analiza, priprema i praćenje podataka o rudarskim aktivnostima i izrada redovnih izveštaja o rudarskim aktivnostima:
1.10. Zastupanje institucije na radnim sastancima, konferencijama iz oblasti nadležnosti Odseka;

2. Rukovodilac Odseka za bazu podataka i promociju za sektor rudarstva odgovara direktoru Odeljenja za rudarstvo.
3. Broj zaposlenih u Odseku baze podataka i promocije je tri (3).

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za bezbednost, standarde i tehnička pravila u rudarskim aktivnostima su:

1.1. Planiranje, formulisanje, nadzor nad sprovođenjem bezbednosnih propisa u rudarskom sektoru;
1.2. Adaptacija, nadzor i primena bezbednosnih standarda u rudarskim aktivnostima;
1.3. Izrada, nadzor i sprovođenje tehničkih pravila za bezbednost u rudarskim aktivnostima;
1.4. Planiranje, formulisanje, izrada, predlaganje, nadzor nad sprovođenjem strateških dokumenata za bezbednost, standarda i tehničkih pravila u rudarskom sektoru;
1.5. Planiranje, predlaganje, izrada i izrada planova i projekata za konzervaciju napuštenih rudnika;
1.6. Identifikacija i prilagođavanje međunarodnih direktiva za rudarski sektor;
1.7. Izrada redovnih izveštaja o bezbednosnim pitanjima, standardima i tehničkim pravilima rudarskog sektora;
1.8. Zastupanje institucije na poslovnim sastancima, konferencijama i raznim aktivnostima vezanim za bezbednost, standarde i tehnička pravila u rudarskom sektoru u oblasti nadležnosti Odseka.

2. Rukovodilac Odseka za bezbednost, standarde i tehnička pravila u rudarskim poslovima odgovara direktoru Odeljenja za rudarstvo.
3. Broj zaposlenih u Odseku za sigurnost, standarde i tehničke propise u rudarskoj delatnosti je tri (3).

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za politiku rudarstva su:

1.1. Planiranje i izrada zakona za rudarski sektor;
1.2. Planiranje, izrada i nadzor nad sprovođenjem strategije i strateških dokumenata za rudarski sektor;
1.3. Planiranje, izrada i nadzor nad sprovođenjem programa za sprovođenje Strategije rudarstva;
1.4. Izrada redovnih periodičnih izveštaja o sprovođenju Rudarske strategije;
1.5. Pružanje podrške u razmatranju godišnjih Planova upravljanja mineralnim resursima;
1.6. Pružanje podrške u pripremi i izdavanju predloga liste za rudarske rente;
1.7. Planiranje i izrada zakonodavstva, strateških dokumenata, standarda za zaštitu zajednice i životne sredine pogođene rudarskom aktivnošću;
1.8. Planiranje, predlaganje, izrada i razvijanje planova i projekata razvoja zajednice i tretmana životne sredine zahvaćene rudarskim aktivnostima;
1.9. Planiranje, predlaganje, izrada i izrada planova i projekata tretmana istorijskih deponija rudarskog sektora;
1.10. Zastupanje institucije na radnim sastancima, konferencijama iz oblasti nadležnosti Odseka;

2. Rukovodilac Odseka za politiku rudarstva odgovara direktoru Odeljenja za rudarstvo.
3. Broj zaposlenih u Odseku za politiku rudarstva je tri (3).