Pravno Odeljenje

1. Misija Pravnog odeljenja ME-a je da koordinira proces izrade zakonodavstva i međunarodne ugovore iz delokruga Ministarstva, obezbeđujući poštovanje tehnika i standarda za izradu zakonodavstva, da obezbedi usklađenost zakonodavstva Ministarstva sa zakonodavstvom Evropske unije, da pruži stručnu podršku, pravne savete i preporuke za druge strukture u okviru Ministarstva.

2. Dužnosti i odgovornosti Pravnog odeljenja su:
2.1. Koordinira i učestvuje u izradi normativnih akata u bliskoj saradnji sa Kabinetom ministra, Odeljenjima i drugim organizacionim jedinicama iz delokruga Ministarstva.
2.2. Odgovoran je za finaliziranje nacrta normativnih akata;
2.3. U saradnji sa odeljenjima, jedinicama ili licima odgovornim za izradu nacrta normativnih akata, obezbeđuje usklađenost normativnih akata predloženih od strane relevantnog ministarstva sa zakonodavstvom koje se primenjuje u Republici Kosovo, kao i sa zakonodavstvom Evropske unije Acqius EU-a, uključujući pripremu Deklaracije o usaglašenosti (DoU) i Tabele usaglašenosti (TU);
2.4. Daje potrebna pravna mišljenja, iz delokruga Ministarstva;
2.5. Sarađuje sa Pravnom kancelarijom na pripremi, praćenju i izveštavanju o zakonodavnom programu i na drugim poslovima u vezi sa procesom izrade zakona;
2.6. Identifikuje probleme u primeni normativnih akata, i predlaže mjere za izmjenu, dopunu ili izradu zakonske regulative i po potrebi daje savjete, uputstva, stručne preporuke za postizanje rezultata kroz efikasnu primjenu postojećeg zakonskog okvira koji se primjenjuje u ME;
2.7. Sarađuje sa Državnim advokatskim uredom (Ministarstvo pravde) za zastupanje Ministarstva pred Sudom;
2.8. Koordinira aktivnosti na sprovođenju zakona sa nadležnim jedinicama Ministarstva kao i sa drugim ministarstvima i Vladom;
2.9. Održava i ažurira registar podzakonskih akata resornog Ministarstva;
2.10. Šalje podzakonske akte Pravnoj kancelariji nakon što ih odobri Ministar;
2.11. Obezbeđuje izvršavanje zakonskih obaveza u sprovođenju zakona i drugih odreaba iz delokruga Ministarstva;
2.12. Izrađuje predloge odluka, predloge različitih materijala na zahtev sekretara i ministra;
2.13. Obavlja i druge poslove utvrđene relevantnim zakonodavstvom;
2.14. Pomaže i koordinira proces inicijativa za međunarodne ugovore iz delokruga Ministarstva, obezbeđuje da se postupak odvija u skladu sa Zakonom o međunarodnim ugovorima i vodi evidenciju o svim međunarodnim ugovorima koji se sklapaju u ime Ministarstva i njegovih izvršnih organa.
2.15. Izrada i koordinacija procesa Ex-Post evaluacije relevantnog zakonodavstva;
2.16. Učešće u izradi konceptualnih dokumenata i strateških dokumenata i revizija kako bi se obezbedilo da su preporuke u njima, u skladu sa postojećim zakonskim okvirom kao i da se utvrdi da li je identifikovana potreba za donošenjem potrebnih zakona ili podzakonskih akata.

3. Direktor Pravnog odeljenja odgovara generalnom sekretaru.
4. U okviru ovog odeljenja deo su i ovi odseci:

4.1. Odsek za izradu i usklađivanje zakonodavstva;
4.2. Odsek za nadzor sprovođenja zakona, pravnu podršku i među institucionalnu saradnju u oblasti zakonodavstva.

5. Broj zaposlenih u Pravnom odeljenju je osam (7).

Kontakti:
Direktor Odeljenja: Naim Zeqiri
Tel: 038 200 215 / 11
Email: Naim.R.Zeqiri@rks-gov.net

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za izradu i usklađivanje zakonodavstva su:

1.1. Pruža pomoć́ u izradi nacrta zakona i obezbeđuje usklađenost sa važećim zakonom na Kosovu;
1.2. Pruža pomoć́ organizacionim strukturama Ministarstva u identifikovanju pitanja koja treba regulisati;
1.3. Pruža pravne savete i preporuke iz delokruga Ministarstva;
1.4. Obezbeđuje usklađenost zakonodavstva sa acquis communautaire i sa važećim zakonima na Kosovu.

2. Rukovodilac Odseka za izradu i usklađivanje zakonodavstva odgovara direktoru Pravnog odeljenja.

3. Broj zaposlenih u Odseku za izradu i usklađivanje zakonodavstva je tri (3).

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za nadzor nad sprovođenjem zakona, pravnu podršku i međuinstitucionalnu saradnju u oblasti zakonodavstva su:

1.1. Koordinira aktivnosti sa svim organizacionim strukturama Ministarstva za sprovođenje zakonodavstva;
1.2. Pruža pravnu podršku u oblasti zakonodavstva;
1.3. Identifikuje probleme sprovođenja normativnih akata;
1.4. Pruža pravnu podršku u izradi predloga-odluka, predloga-sporazuma, predloga-memoranduma i predloga-ugovora;
1.5. Koordinira zakonodavne aktivnosti Ministarstva sa relevantnim institucijama;
1.6. Vodi registar podzakonskih akata Ministarstva.

2. Rukovodilac Odseka za nadzor nad sprovođenjem zakona, pravnu podršku i među institucionalnu saradnju u oblasti zakonodavstva odgovara direktoru Pravnog odeljenja.

3. Broj zaposlenih u Odseku za nadzor nad sprovođenjem zakonodavstva, pravnu podršku i među institucionalnu saradnju u oblasti zakonodavstva je četiri (3).