Odeljenje za evropske integracije i koordinaciju politika

1. Misija Odeljenja za evropske integracije i koordinaciju politika je da koordinira procese unutar Ministarstva koji se odnose na proces evropskih integracija, da koordinira proces izrade strateških dokumenata, programe i projekte saradnje, koncept dokumente, godišnji plan rada i druge dokumente, kao i koordinaciju procesa u okviru Ministarstva za međunarodnu bilateralnu i multilateralnu saradnju sa međunarodnim partnerima.

2. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za evropske integracije i koordinaciju politika su:
2.1. Koordinira procese unutar Ministarstva koji se odnose na proces evropskih integracija, kao i obezbeđuje usklađenost politika i planova sa standardima EU;
2.2. Koordinira rad na izradi glavnih strateških dokumenata koje sačinjavaju strukture Ministarstva, obezbeđujući da ovi dokumenti budu u skladu sa politikama Vlade, kao i obezbeđujući njihovu doslednost;
2.3. Koordinira rad na obezbeđivanju Akcionog plana evropskog partnerstva (APEP), godišnji plan rada i obezbeđuje njihovu usklađenost sa srednjoročnim okvirom potrošnje i drugim dokumentima politike;
2.4. Koordinira rad na davanju doprinosa za izradu Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP), Agende evropskih reformi (ARE) i Nacionalnog plana razvoja (NDP), osigurava njihovu usklađenost sa srednjom Terminski okvir rashoda i druga dokumenta Strateška, kao i prati implementaciju ovih strateških dokumenata.
2.5. Odgovoran je za organizovanje, vođenje i/ili učešće na redovnim sastancima procesa stabilizacije i pridruživanja, među resornim sastancima i sastancima sa donatorima i drugim relevantnim akterima.
2.6. Pruža podršku u usklađivanju zakonodavstva Ministarstva sa pravnim tekovinama EU;
2.7. Koordinira aktivnosti Ministarstva za finansijsku podršku iz predpristupnog instrumenta (IPA), Investicionog okvira za Zapadni Balkan (VBIF), TAIEX-a i drugih fondova Evropske unije; i bilateralnu i multilateralnu spoljnu pomoć́;
2.8. Doprinosi razmjeni informacija u funkciji procesa evropskih integracija za delokrug Ministarstva;
2.9. Koordinira aktivnost na pripremi plana rada Ministarstva, obezbeđuje njegovu usklađenost sa strateškim i programskim dokumentima, prati i izveštava o njegovom sprovođenju;
2.10. Pruža pomoć́ organizacionim strukturama Ministarstva u pripremi strateških dokumenata i koncept dokumenata za zakonodavstvo, obezbeđujući usklađenost sa vladinim politikama i smernicama za njihovu pripremu;
2.11. Obezbeđuje podatke i priprema izveštaje o napretku prema zahtevu Ministarstva i UP-a.

2. Rukovodilac Odeljenja za evropske integracije i koordinaciju politika odgovara generalnom sekretaru.
3. Sledeći Odseci su deo ovog Odeljenja:

3.1. Odsek za evropske integracije; i
3.2. Odsek za koordinaciju politika.

4. Broj zaposlenih u Odeljenju za evropske integracije, koordinaciju politika je osam (8).

Kontakti: 
Rukovodioca Departmana: Kaltrina Shurdhaj

Tel: 038 200 215 /45

Email: Kaltrina.Shurdhaj@rks-gov.net

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za koordinaciju politike su:

1.1. Koordinira aktivnosti za pripremu godišnjeg i srednjoročnog plana ministarstva, obezbeđuje njegovo usklađivanje sa SOR i drugim strateškim i programskim dokumentima;
1.2. Prati sprovođenje godišnjeg plana i odluka Ministarstva, kao i pripremu izveštaja o napretku i izveštavanje nadležnih institucija sa posebnim osvrtom na UP;
1.3. Koordinira rad i priprema godišnji plan Ministarstva za strateške dokumente i koncept dokumente;
1.4. Obezbeđuje podatke i priprema izveštaje o dostignućima Ministarstva po zahtevu Ministarstva i UP;
1.5. Prati proces pripreme izveštaja u vezi sa sprovođenjem strateških dokumenata i njihovih akcionih planova;
1.6. Pruža podršku u izradi strateških dokumenata koje sačinjavaju strukture Ministarstva i programa njihovog sprovođenja, obezbeđujući da su ovi dokumenti u skladu sa politikama vlade i obezbeđujući njihovu doslednost;
1.7. Pruža pomoć́ organizacionim strukturama Ministarstva u pripremi konceptualnih dokumenata za zakonodavstvo, obezbeđujući usklađenost sa smernicama za izradu koncept dokumenata;
1.8. Priprema izveštaja o ekonomskoj saradnji sa drugim državama koje izlaze iz delokruga Ministarstva;
1.9. Praćenje i ažuriranje trenda sektorskih ekonomskih indikatora.

2. Rukovodilac Odseka za koordinaciju politika odgovara direktoru za evropske integracije i koordinaciju politika;

3. Broj zaposlenih u Odseku za koordinaciju politika je četiri (4).

1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za evropske integracije su:

1.1. Pruža podršku u izradi strategija i planova iz delokruga Ministarstva;
1.2. Koordinira proces i daje informacije za izradu Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) i Agende evropskih reformi (AER) i obezbeđuje njihovu usklađenost sa srednjoročnim okvirom rashoda i drugim strateškim dokumentima;
1.3. Prati sprovođenje NPSSSP i AER kao i izveštava relevantne institucije;
1.4. Koordinira pomoć́ IPA-e, VBIF-a, TAIEX-a i spoljnje bilateralne i multilateralne pomoći za aktivnosti Ministarstva i osigurava da su one povezane sa prioritetima Ministarstva;
1.5. Koordinira proces razmatranja Liste prioritetnih projekata (LPP), liste projekata sa donatorima, kao i pruža podršku organizacionim strukturama Ministarstva tokom pripreme i prijave projekata;
1.6. Pruža podršku organizacionoj strukturi nadležnoj za pravna pitanja u Ministarstvu u vezi sa uključivanjem politika EU u lokalno zakonodavstvo tokom usklađivanja sa Acquis Communitaire, kao i osigurava da se zakonodavstvo predviđeno NPSSSP i AER integriše u Zakonodavni program Vlade;
1.7. Koordinira rad na organizovanju, vođenju i/ili učešću na redovnim sastancima procesa o stabilizaciji i pridruživanja, među resornim sastancima i sastancima sa donatorima i drugim relevantnim akterima.
2. Rukovodilac Odseka za evropske integracije odgovara direktoru Odeljenja za evropske integracije i koordinacije politika.

3. Broj zaposlenih u Odseku za evropske integracije je tri (3).