Jedinica za upravljanje ljudskim resursima

1. Misija Ljudskih resursa je da obezbedi efikasno upravljanje ljudskim resursima kroz razvoj procedura, programa i usluga koje doprinose ostvarivanju ciljeva institucije i zaposlenih praveći odgovarajući balans između potreba zaposlenih i zaposlenih. potrebe ustanove, i vrši funkcije i ovlašćenja u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima u oblasti ljudskih resursa.

Dužnosti i odgovornosti Jedinice za upravljanje ljudskim resursima su:
1.1. Podržava i daje savete najvišem upravnom rukovodiocu ustanove, odnosno rukovodiocu ustanove u oblasti upravljanja ljudskim resursima;
1.2. Rukovodi, planira, nadgleda i koordinira rad organizacionih jedinica u svim poslovima kadrovske jedinice i obezbeđuje efikasan rad;
1.3. Obezbeđuje i vrši ovlašćenja u skladu sa ovlašćenjima i odgovornostima u funkciji sprovođenja propisa, dokumenata, zahteva, procedura, standarda za ustanovu u oblasti ljudskih resursa;
1.4. Priprema godišnji plan i srednjoročni kadrovski plan, u skladu sa procesom planiranja budžeta ustanove;
1.5. Pomaže relevantnim jedinicama u pripremi opisa poslova, sistematizacije i sistematizacije poslova;
1.6. Izrađuje procedure za kretanje u okviru kategorije i napredovanje državnih službenika do popune radnog mesta na osnovu važećeg zakonodavstva;
1.7. Obezbeđuje sprovođenje procedura za ocenjivanje rezultata na radu, odmora, obuka, kontinuiteta rada, disciplinskih postupaka, mirovanja radnog odnosa, prestanka radnog odnosa – otpusta iz državne službe, prevremenog penzionisanja, overe, statistike zaposlenih i dr., na osnovu zakonskih akata na snazi;
1.8. Vođenje dosijea osoblja (pojedinačnih dosijea) ustanove i smeštaj svih podataka, procesa i procedura u elektronski sistem (SIMBNJ);
1.9. Administracija plata, naknade plata, bonusi, dodaci na platu zaposlenih i dr.;
1.10. Izrada godišnjeg izveštaja i plana rada za upravljanje ljudskim resursima.

3. Rukovodilac Jedinice za upravljanje ljudskim resursima odgovara generalnom sekretaru.
4. Jedinica za upravljanje ljudskim resursima je organizaciona jedinica ekvivalentna Odseku.
5. Broj zaposlenih u Jedinici za upravljanje ljudskim resursima je četiri (4).