Odsek za komunikaciju sa javnošću

1. Odsek za komunikaciju sa javnošću ima misiju preduzimanja radnji za predstavljanje politika Ministarstva ekonomije, putem komunikacije u pravo vreme, kako bi javnost bila upoznata sa politikama Ministarstva o njegovim pravima i odgovornostima prema institucijama, ali i da izrazi svoje stavove kroz komunikaciju sa donosiocima odluka.
2. Odsek za komunikaciju sa javnošću (KJK) ima sledeće nadležnosti:
2.1. Pruža stručnu podršku ministru/arki, Ministarstvu, portparolu Ministarstva, dajući savete o efikasnosti prezentacije politike;
2.2. Vrši pripremu, održavanje i sprovođenje plana komunikacije na osnovu plana rada Ministarstva, primenom efikasnih tehnika komunikacije;
2.3. Obezbeđuje za KJK -KP nedeljni kalendar komunikacionih aktivnosti ministra/arki i Ministarstva;
2.4. Sarađuje sa portparolom Ministarstva za organizovanje konferencija za štampu i intervjua;
2.5. Priprema i distribuira javnosti saopštenja, saopštenja, izveštaje i druge publikacije;
2.6. Priprema, distribuira i arhivira fotografije i audio-vizuelne materijale osnovnih delatnosti Ministarstva;
2.7. Učestvuje u procesu izrade politika i zakona, kroz izradu i prezentaciju komunikacionih planova, kao i komunikaciju javnih sastanaka i onlajn konsultacija sa javnošću;
2.8. Koordinira sa KJK -KP razvoj kampanja informisanja i podizanja svesti o prioritetnim politikama Ministarstva;
2.9. Izveštava KJK -KP o sprovođenju godišnjeg plana komunikacije svaka tri meseca;
2.10. Ažurira, obezbeđuje pristup i verodostojnost informacija na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i vodi službeni elektronski nalog za komunikaciju sa javnošću;
2.11. Upravlja komunikacijom Ministarstva na službenom nalogu ustanove na društvenim mrežama;
2.12. Pomaže u ažuriranju državnog portala;
2.13. Prihvata i razmatra inicijalne zahteve za pristup javnim dokumentima i otvorenim podacima;
2.14. Obavlja sve obaveze definisane važećim zakonodavstvom.

2. Rukovodilac Odseka za komuniciju sa javnošću odgovara generalnom sekretaru.
3. Broj zaposlenih u Odseku za komuniciju sa javnošću je pet (5).

Kontakt:
Rukovodilac Sektora za Javne Komunikacije: Diana Gjonbalaj
Tel:
 +383 (38) 200215 05
Email: diana.gjonbalaj@rks-gov.net
            me.info@rks-gov.net