Jedinica za unutrašnju reviziju

1. Jedinica za unutrašnju reviziju obavlja nezavisne i objektivne savetodavne aktivnosti u pružanju razumnog uveravanja, u cilju dodavanja vrednosti i unapređenja rada Ministarstva, koje pomaže u ispunjavanju ciljeva, obezbeđujući sistematičan, disciplinovan pristup, ocenjivanje i unapređenje efektnosti. procesa upravljanja rizikom, kontrole i upravljanja.
2. Dužnosti i odgovornosti Jedinice za unutrašnju reviziju su:
2.1. Obezbeđuje adekvatno sprovođenje i usklađenost sa zakonima, pravilima, politikama, uputstvima i priručnicima definisanim zakonodavstvom na snazi;
2.2. Obezbeđuje blagovremenu pripremu predloga strateškog plana revizije na osnovu procene rizika;
2.3. Organizuje, obavlja i nadzire sve poslove unutrašnje revizije za Ministarstvo i dostavlja rezultate revizije, u skladu sa važećim zakonima;
2.4. Priprema i podnosi tromesečne i godišnje izveštaje za sve revizijske aktivnosti;
2.5. Priprema i sprovodi program obezbeđenja kvaliteta za internu i eksternu evaluaciju funkcije unutrašnje revizije;
2.6. Odmah izveštava više rukovodstvo i Komitet za reviziju, za bilo koji pokazatelj prevare ili koruptivne aktivnosti, nudi predloge za poboljšanje situacije, a ako više rukovodstvo ne preduzme odgovarajuće radnje, obaveštava druge nadležne organe;
2.7. Sarađuje, koordinira i razvija ciljeve i aktivnosti sa svim institucionalnim organizacionim strukturama;

3. Rukovodilac Jedinice za unutrašnju reviziju odgovara ministru, dok u administrativnom aspektu odgovara generalnom sekretaru.
4. Broj zaposlenih u Jedinici za internu reviziju je četiri (4).

 

Zamenik Direktor: Aida Llolluni
Tel:  038 200 215 – 98
E-mail: aida.llolluni@rks-gov.net