Energia

Koraci koje treba pratiti i institucije odgovorne za izdavanje licenci i dozvola za projekte obnovljivih izvora energije

 
Korak 1
Agencija za privredne registre Kosova ( vvv.arbk.org )
– Registracija preduzeća


Korak 2
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja ( https://mmph.rks-gov.net/ )
– Dozvola za zaštitu životne sredine
– Dozvola za korišćenje vode ( ako je u pitanju hidro )
– Građevinska dozvola ( za preko 20MV instalisane snage )


Korak 3
Dozvole zavisnosti od lokacije objekta
– Agencija za šume Kosova ( ako je bilo pod uticajem šuma )
– Ministarstvo kulture, omladine i sporta (ako ima oštećenu površinu od posebnog interesa / arheološkog područja )


Korak 4
Ministarstvo za infrastrukturu
– Dozvola za priključenje na postojeću putnu infrastrukturu


Korak 5
Opština
– Građevinske dozvole ( instalisane snage 20MV dole )
– Ugovor za korišćenje zemljišta


Korak 6
KEK ( kek – energi.com )
– Odobrenje za priključenje na sistem za distribuciju električne energije
– Ugovor za kupovinu energije od dobavljača . U slučaju podsticajnih naknada , javnog snabdevača.


Korak 7
Regulatorna kancelarija za energetiku
– Ovlašćenje za proizvodnju električne energije


Podsticajni Naknade
Podsticajne tarife za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije i šema podrške dobili:

Primarni izvor obnovljive energjie (€/MV )
HC ( < 10 MV ) 63.3
Vetar 85.00
Solarni n/a
Biogasa i biomase 71.3

Izgradnju novih energetskih kapaciteta kroz proceduru autorizacije je na mestu . Kao rezultat ovog procesa , RUE i dalje da prima prijave .
Izgradnju novih energetskih kapaciteta kroz proceduru autorizacije je na mestu . Kao rezultat ovog procesa , RUE nastavlja da prima zahteve za više informacija:  https://blekko.com/ws/?source=a92683ac&toolbarid=zgametb&tbp=404&u=B8B502A7BE9AD3A83F194051EE87BA24&q=https://ero-ks.org/autorizimi%20tenderimi/regjistri%20i%20aplikuesve/10_09_2013_rexhistri_i_aplikuesve_per_autorizim.pdf

Zamenik Rukovdioca Departmana: Sabit Gashi
Tel: 038 200 215 / 43
Email: sabit.gashi@rks-gov.net