Traktat za Osnivanje Energetske Zajednice

U nastavku procesa Atine, ćiji cilj je bio stvaranje integriranog regionalnog tržišta  u jugo-ističnoj Evropi, oktobra 2005.godine Evropska zajednica i Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Rumunija, Serbija i UNMIK koja je predstavljala Kosovo, potpisali Traktat o osnivanju Energetske zajednice. Austrija, Kipar, Češka Republika, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Slovakija, Slovenija, Ujedinjena kraljevina složili se o učešću na prvom ministarskom susretu  novembra 2006 god. Traktat o energetskoj zajednici zahteva od ugovornih stranaka da primene značajne delove acquis communataire, pruža mogučnost za stvaranje jedinog tržišta za energiju i mehanizma za operiranje tržišta energija koji se prenose  pomoću mreže. Ujedno, on osniva i institucije energetske zajednice, kao i proces odlučivanja. Nakon procesa osvajanja i objavljivanja, Traktat stupa na snazi  1. jula 2006.

Institucionalni kadar i process odlučivanja unutar energetske zajednice  obuhvata napomenute organe:

(I)  Ministarski savet

(II) Stalnu grupu visokog nivoa

(III) Fora-u

(IV) Sekretarujat

U skladu člana 2 Traktata, zadaci Energetske zajednice su da organizuje veze između ugovornih strana i da stvara zakonski i ekonomski okvir za energiju koja se prenosi preko mreže, tako da:

(I)   Stvara stabilni regulativni i tržištni okvir koji bi  poticao  investicije u mrežama gasa, proizvodnji energije, mrežama transmisije i distribucije električne energije

(II)   Stvara jedini regulativni prostor za trgovinu za energiju koji se prenosi pomoću mreža

(III)  Poboljša bezbednost snabdevanja u posebni regulativni prostor

(IV)  Poboljša sredinu u vezi energije koji se prenosi preko mreže, efikasnost energije, stara se o koriščenju onovljive eneregije i određuje uslove za trgovinu energije u posebno regulativnom prostoru

(V)  Razvija konkurenciju na tržištu energije koji se prenosi  preko mreže na širem geografskom prostiranju i primenjuje stepen privrede.

Ministarstvo Energije i Rudarstva (MER) koordinira sve aktivnosti u ime Kosova kao učesnica Traktata energetske zajednice (TEZ). Radna grupa za energiju (RGE), osnivana na Kosovu, i nakon što je TEZ stupila na snagu ona je državni forum aktera. Na njenim susretima razmatra se postignuti napredak u ispunjavanju obaveza TEZ-a, i procenjuje se zajedničko obavljeni rad. Članovi RGE su iz MER-a, Kancelarije Regulatora za energiju, KOSTT d.d., EEK d.d., Ministarstvo Sredine i Prostorno Planiranje, Ministarstvo rada i socialnu zaštitu, Agencija za Evropsku Integraciju i UNMIK. Donatori mogu posmatrati sktivnosti RGE-a.

Kontakt:
Tel: +381 (38) 200 215/34