Energjia

Hapat që duhet të ndiqen dhe institucionet përgjegjëse për lëshimin e licencave dhe lejeve për  projektet e burimeve të ripërtëritshme të energjisë

 
Hapi 1
Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (www.arbk.org)
–    Regjistrimi i biznesit- personi kontaktues : Gazmend.Mejzini@rks-gov.net, tel: 038 200 36 926


Hapi 2
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (https://mmph.rks-gov.net/)
–    Leja për mbrojtjen e mjedisit – personi kontaktues: Muhamet.Malsiu@rks-gov.net   ,tel: 038211683
–    Leja për shfrytëzimin e ujërave (nëse flitet për hidroenergji)- personi kontaktues:  Naser.Bajraktari@rks-gov.net,  tel: 038 212 804
–    Leja e ndërtimit (për kapacitete të instaluara mbi 10 MW)- personi kontaktues: Blerim.Çeku@rks-gov.net, tel: 038517632


Hapi 3
Lejet, varësisht nga lokacioni i ndërtimit
–    Agjencioni Pyjor i Kosovës (nëse preket ndonjë pyll)- personi kontaktues: Besim.Zogaj@rks-gov.net ,   tel :038 200 38 450
–    Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (nëse preket ndonjë zonë e interesit të veçantë/zonë arkeologjike)- personi kontaktues: Vjollca.Aliu@rks-gov.net , tel:038 211 516


Hapi 4
Ministria e Infrastrukturës
–    Leja për kyçje në infrastrukturën ekzistuese rrugore -personi kontaktues: Rame.Qupeva@rks-gov.net , tel:038 200 28 505


Hapi 5
Komuna
–    Leja e ndërtimit (për kapacitete të instaluara nën 10 MW) -personi kontaktues –  Te kontaktohet Drejtoria e Urbanizmit e komunës përkatëse
–    Kontrata për shfrytëzim të tokës -Te kontaktohet Drejtoria e Shërbimeve Publike e komunës përkatëse


Hapi 6
KEDS-KESCO (www.keds-energy.com;www.kesco-energy.com)
–    Autorizimi për kyçje në sistemin e shpërndarjes së energjisë-  personi kontaktues : Petrit.Pepaj@keds-energy.com   , tel:038501 701 1157
–    Kontrata për blerjen e energjisë nga furnizuesit. Në rast të tarifave stimuluese, nga furnizuesi publik. – personi kontaktues:  Petrit.Pepaj@keds-energy.com   , tel:038501 701 1157


Hapi 7
Zyra e Rregullatorit për Energji
– Autorizimi për gjenerim të energjisë –personi  kontaktues: Afrim Ajvazi, email: aajvazi@ero-ks.org , tel: 038 247 615 lok.114


Tarifat stimuluese 
Tarifat stimuluese të zbatueshme për energjinë elektrike të prodhuar nga burimet e ripërtëritshme, të përfshira në Skemën Mbështetëse :

Burimi primar i energjisë nga burimet e ripërtëritshme (€/MWh)
Hidrocentrale te vogla te reja  (< 10 MW) 63.3
Erë 85.00
Energjia Fotovoltaike 136. 4
Biomasë solide 71.3

Ndërtimi i kapaciteteve të reja të energjisë përmes procedurës së autorizimit është në funksionim. Si rezultat i këtij procesi, ZRRE vazhdon te pranojë aplikacionet, për me shumë informata: https://ero-ks.org/Autorizimi%20Tenderimi/Regjistri%20i%20Aplikuesve/10_09_201

Raporti i 6 -të Vjetor sipas Direktivës për Efiçiencë të Energjisë


Letërkëmbimi në mes Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës


Rregullorja (MEPTINIS) Nr.05/2020 për Sistemin e Ofruesve të Shërbimit Energjetik të Shërbimit Energjetik dhe Kriteret Minimale për Auditimin Energjetik


Bilanci Vjetor i Energjise Elektrike dhe Termike per vitin 2020


Bilanci Vjetor i Energjise Elektrike dhe Termike per vitin 2019


Bilanci afatgjatë i energjisë elektrike 2017 – 2026 KOSTT


Vendburimet dhe shfaqjet e mineralizimeve të Pb-Zn-Cu në territorin e Kosovës


PLANI I VEPRIMIT I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISË


Broshura – Burimet e Ripërtërishme të Energjisë


Vleresimi i potencialit energjetik të biomasës në Kosovë


Balanca Vjetore e Energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2016


Vlerësimi i potencialit energjetik


Balanca afatgjate e energjisë e Republikës së Kosovës 2015-2024


Balanca vjetore e energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2015


Balanca vjetore e energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2011


Balanca vjetore e energjisë në Republikën e Kosovës 2014


Balanci i energjisë i Republikës së Kosovës për vitin 2009


Lejet e shfrytezimit të pajisjeve energjetike 2014


Rregullore (MZHE) NR.01/2015 për Sistemin Informativ Unik për Resurset Minerale


Balanca Vjetore e Energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2013


Balanca Vjetore e Energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2012


Plani i dytë Kombëtar i Veprimit për Efiçiencë të Energjisë (PKVEE) 2013-2015 në Kosovë


Lejet e shfrytëzimit të pajisjeve energjetike 2012


IFC Official Response to CAO


Raporti i Progresit 2012 – Programi për Zbatimin e Strategjisë Minerare 2012-2014


Balanca afatgjate e energjisë e Republikës së Kosovës 2013 – 2022


MIKROZONIMI SIZMIK I GJILANIT


Rregullore Nr.02/2012/mf për Tarifat në Qasje në Dokumente Publike


Balanca vjetore e Energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2010


Zëvendësues i Drejtorit të Departamentit: Sabit Gashi
Tel: 038 200 215 / 43
Email: sabit.gashi@rks-gov.net