Objavljeno obaveštenje o aukciji solarne fotonaponske energije kapaciteta 100 MW

Priština, 12.05.2023. godine – Ministarstvo ekonomije danas objavljuje aukciju “Konkurentni proces za dodelu garantovane otkupne cene za energiju koju proizvodi solarna fotonaponska (FV) elektrana od 100 MW, koja će biti izgrađena na javnoj svojini”.

Solarna fotonaponska elektrana će se izgraditi u katastarskoj zoni Kramovik i Petković u opštini Orahovac i biće data u zakup izabranom ponuđaču na period ne kraći od 30 godina.

Ugovor o otkupu energije biće zaključen na period od 15 godina sa operatorom tržišta, koji garantuje obavezan otkup proizvedene električne energije.

Tenderski dosije se može preuzeti nakon pismenog zahteva upućenog kontakt osobi u Ministarstvu ekonomije, počev od 16. maja 2023. godine. Tehničke informacije će biti objavljene do ponedeljka, 15. maja 2023. godine.

Rok za podnošenje ponuda je 15. avgust 2023. godine, u 14:00 (CET) časova, a datum otvaranja ponuda je 18. avgust 2023. godine, u 14:00 (CET) časova.

Obaveštenje o ugovoru možete pronaći na sledećem linku:

Konkursni proces za dodelu garantovane otkupne cene za električnu energiju proizvedenu iz solarne fotonaponske (PV) elektrane od 100 MW