Usvaja se Program za Sprovođenje  Energetske Strategije

Priština, 08.09.2023 – Vlada Republike Kosovo je na sednici održanoj 5. septembra 2023. godine jednoglasno usvojila Program za Sprovođenje Energetske Strategije.

Program za Sprovođenje Energetske Strategije Kosova (PZSEK) za period 2022-2025 zasniva se na Energetskoj Strategiji Republike Kosovo za period 2022-2031. Osnovna metodologija za pripremu i praćenje ovog programa zasniva se na Zakonu o energetici br. 05/L-081 i Administrativnom Uputstvu Vlade Republike Kosovo br. 07/2018 o Planiranju i Izradi Strateških Fokumenata i Akcionih Planova.

ESIP obuhvata investicione projekte u svim sektorima kroz koje se obezbeđuje pouzdano i nesmetano snabdevanje energijom, posebno električnom energijom. Takođe obuhvata važne aktivnosti i projekte koji omogućavaju sprovođenje smernica Vlade Republike Kosovo za dekarbonizaciju energetskog sektora na osnovu obaveza Kosova prema Berlinskom Procesu i Ugovoru o Osnivanju Energetske Zajednice, prema odobrenoj mapi dekarbonizacije.

Kosovo se obavezalo da će doprineti postizanju ciljeva dekarbonizacije do 2030. godine, uključujući cilj za Obnovljive Izvore Energije (OIE) u iznosu od trideset dva procenta (32%) bruto finalne potrošnje energije, maksimalna Finalna Potrošnja Energije (KFE) i Obnovljivi Izvori Energije (OIE) u iznosu od hiljadu osamsto (1800) ktoe (kilotona ekvivalentne nafte), kao i ograničenje gasova staklene bašte u iznosu od osam i devedeset pet (8,95 ) miliona tona do 2030.

Takođe, ovaj program obuhvata projekte i aktivnosti institucija energetskog sektora, odnosno obuhvata projekte i aktivnosti započete pre ili tokom 2022. godine, projekte i aktivnosti koje počinju i završavaju u periodu 2022-2025. kao i projekte koji su započeti u periodu 2022-2025, ali koji se nastavljaju i nakon 2025. godine.

Usvajanjem Programa za Sprovođenje Energetske Strategije Kosova, počinje njegova primena od strane svih odgovornih strana kako je definisano u ovom programu.

Za izradu programa bile su uključene sve relevantne institucije, održane su javne rasprave u skladu sa zakonom.