Albanska energetska berza (ALPEKS) je punopravni član Europeks-a

Priština, 09.04.2024 – Albanska energetska berza (ALPEKS) je od 3. aprila 2024. godine stekla status punopravnog člana Europeks-a, od statusa pridruženog člana koji je bila od januara 2022. godine do sada.

Ovo članstvo predstavlja važan korak za kompaniju i za tržište energije uopšte, što omogućava ALPEKS-u lakši pristup evropskom tržištu.

ALPEKS, kao zajedničko preduzeće između operatora prenosa u Albaniji (OST) i operatora na Kosovu (KOSTT), primljeno je kao punopravni član Europeks-a, ima pravo glasa i ima pravo da bude biran u organe upravljanja Europeks-a.

Europeks (Asocijacija evropskih energetskih berzi) je najvažnije udruženje berzi električne energije koje zastupa interese tržišta električne energije, gasa i životne sredine fokusirano na razvoj evropskih regulatornih okvira za tržište električne energije, predstavljajući tako platformsku diskusiju na evropskom nivou.

Glavne aktivnosti članica Europeks-a uključuju rad veleprodajnih tržišta električne energije, gasa i emisija na dugoročnim i kratkoročnim vremenskim okvirima..

Danas su sve berze električne energije zemalja EU članice Europeksa, kao i većina berzi električne energije iz zemalja koje nisu članice EU.

U Asocijaciji evropskih energetskih berzi (Europeks) postoje 33 berze članice, uključujući i sve berze električne energije zemalja EU.