Odeljenje za poštu i telekomunikacije i informacionu i komunikacionu tehnologiju

1. Dužnosti i odgovornosti:

 1. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje dokumenata politika/strategija u sektoru pošte, elektronskih komunikacija i informacionog društva;
 2. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje zakonodavstva u sektoru pošte, elektronskih komunikacija i informacionog društva;    
 3. Nadgleda i sastavlja redovne periodične izveštaje o sprovođenju dokumenata politika/strategija za sektor pošte, elektronskih komunikacija i informacionog društva;
 4. Identifikuje, predlaže i utvrđuje standarde za oblast pošte, telekomunikacija i informacione tehnologije na nacionalnom nivou;
 5. U sektoru elektronskih komunikacija vrši pregled u skladu sa evropskim standardima koji uključuju takse i poreze, kvalitet usluga i tehničkih standarda; razvija politiku za promovisanje konkurencije i razmatra potrebe korisnika;
 6. U sektoru pošte vrši pregled usklađenosti u skladu sa evropskim standardima koji uključuju tarife, kvalitet usluga i tehnike standarde;
 7. U sektoru informacionog društva, podržava informacionu tehnologiju i inovacije, npr. elektronsku trgovinu (e-Commerce), te podržava pristup tehnologiji i podstiče razvoj sistema obuke u informativnoj tehnologiji;
 8. Predstavlja Kosovo u Evropskoj Komisiji u okviru projekta za „praćenje redovnog razvoja sektora elektronskih komunikacija i usluga informativnog društva, na Elektronsku Inicijativu Jugoistočne Evrope (eSEE – electronic South East Europe) i Inicijativu za razvoj broadband-a u Jugoistočnoj Evropi (bSEE – broadband South East Europe); i u projektu za Regionalnu saradnju u Krivičnom pravu: Izgradnja kapaciteta u borbi protiv visokotehnološkog (kibernetičkog) kriminala, koji je finansiran od strane Evropske Komisije i Saveta Evrope;


2. Rukovodilac Odeljenja za poštu i telekomunikacije i informacionu i komunikacionu tehnologiju izveštava generalnom sekretaru.

3. U sklopu ovog Odeljenja nalaze se sledeći odseci:


 1. Odsek za informacionu i komunikacionu tehnologiju;
 2. Odsek za telekomunikacije;
 3. Odsek za poštu.


4. Broj zaposlenih u Odeljenju za poštu i telekomunikacije i informacionu i komunikacionu tehnologiju jedevet (9).


Kontakti:
Rukovodilac departmana: Agim Kukaj
Tel: 038 200 215 / 86
Email: agim.kukaj@rks-gov.net 

 

Odsek za informacionu i komunikacionu tehnologiju

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje dokumenata politika/strategija u sektoru informacione tehnologije;
 2. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje zakonodavstva u oblasti informacione tehnologije;
 3. Nadgleda i sastavlja periodične izveštaje o sprovođenju dokumenata politika/strategija u oblasti informacione tehnologije;
 4. Podržava informativnu tehnologiju i inovacije, npr. Elektronsku trgovinu (e-Commerce);
 5. Podržava pristup tehnologiji;
 6. Podstiče razvoj sistema veština u informativnoj tehnologiji.


2. Rukovodilac Odseka za informacionu i komunikacionu tehnologiju izveštava rukovodiocu Odeljenja za poštu i telekomunikacije i informacionu i komunikacionu tehnologiju.

3. Broj zaposlenih u Odseku za informacionu i komunikacionu tehnologiju jetri (3). 

Divizija za Telekomunikacije

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje dokumenata politika/strategija u oblasti telekomunikacija (elektronskih komunikacija);
 2. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje zakonodavstva u oblasti elektronskih komunikacija;
 3. Nadgleda i sastavlja periodične izveštaje o sprovođenju dokumenata politika/strategija u oblasti elektronskih komunikacija;
 4. Obezbeđuje da se evropski standardi integrišu u strateško planiranje i zakonodavstvo o elektronskim komunikacijama;
 5. Pruža kvalitet usluga i tehničkih standarda;
 6. Razmatra potrebe i zahteve korisnika.


2. Rukovodilac Odseka za telekomunikacije izveštava rukovodiocu Odeljenja za poštu i telekomunikacije i informacionu i komunikacionu tehnologiju.

3. Broj zaposlenih u Odseku za telekomunikacije je tri (3). 

Divizija Pošte

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje dokumenata politika u poštanskom sektoru;
 2. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje zakonodavstva u poštanskom sektoru;
 3. Nadgleda i sastavlja redovne periodične izveštaje o sprovođenju dokumenata politika/strategija i zakonodavstva u poštanskom sektoru;
 4. Odgovoran je za upravljanje filatelijskih aktivnosti, pripremu tematičkog godišnjeg programa emisije poštanskih markica, sakupljanje komisije markica i nakon njihovog usvajanja daje neophodna uputstva za upotrebu i njihovo publikovanje od strane javnog operatera.


2. Rukovodilac Odseka za poštu izveštava rukovodiocu Odeljenja za poštu i telekomunikacije i informacionu i komunikacionu tehnologiju.

3. Broj zaposlenih u Odseku za poštu je  dva (2). 

KOSOVO IN UNESCO