NPP

KEK DISTRIBUCIJA I SNABDEVANJE ELEKTRICNE ENERGIJE

1. Zašto je potrebna privatizacija?
Distribucija i snabdevanje KEK-a je skup i ne efikasno operiranje. Ovi ne-efikasiteti, povezani su sa deficitom naplate, kradnjom električne energije, i zastarele infrastrukture, stvaraju velik financijski pritisak za konsolidovani budžet Kosova.Subvencije Vlade za energetski sektor reduciraju se i nisu stabilna. Opterećenje budžeta Kosova ima negativan uticaj.Investicije privatnog sektora u Distribuciju i Snabdevanju KEK-a, poboljšaće infrastrukturu, efikasnost operiranja, naplatu i obezbeđuju stabilno snabdevanje električnom energijom. To je značajno ne samo za sektor koji se privatizuje nego ima i direktan uticaj u celom ekonomskom razvoju Kosova.

2. Šta sada nije u redu?
Prekid struje, loša infrastruktura, ne efikasno operiranje, nedovoljnji stepen naplate, kradnja, komercijalni gubitci.Investicijama na privatni sektor imaćemo veće poverenje, poboljšanje infrastrukture, stvorićemo sisteme i efikasnu praksu operiranja, poboljšaćemo naplatu novom tehnologijom, redukciraćemo komercijalne gubitke i eliminiramo vladine subvencije.

3. Da li će se povećati cena struje?
Kancelarija Nezavisnog Regulatora Energije je nadležna za uređenje tarifa koje refletiraju cene energije u skladu sa troškovima i investicijama. Tržište je pokretljivo, onako kako su i stepeni tarifa. Ipak, privatizacija Distrubicije i Snabdevanja KEK-a, ne utiće na povećanju tarifa.

4. Šta će se desiti ako ne plaćam moj račun?
Neisplata rezultiraće prekidanjem usluga.

5. Da li će imati velike izmene u broju zaposlenih?
Ne, Svi radnici sektora Distribucije i Snabdevanja biće transferirani u privatizovan sector.

6. Šta će se desiti sa dugovima potrošaća prema KEK-u?
Dug ostaje dug, ne poklanja se i treba da se plati.

7. Koliko kompanija su bila interesovana da privatizuju distribuciju?
Četri kompanija ispunili uslove i predkvalifikovani su u proces privatizacije distribucije: Elsewedy Electric iz Egipta, Calik Limak i Taib Bank iz Turske.

8. Koliko je prodata Distribucija?
Najviša financijska ponuda dobijena je od konzorcijuma Calik i Limak, u vrednosti od 26.3 evra.

9. Da li se prodalo jeftino?
Najpre treba navoditi da je cena objektivna i realna u  odnosu na rizik  koje će imati privatizovani sektor.Treba imati u vidu , da sektor koji se privatuzuje beleži gubitke a ne dobitke. Gubitak dostiže do 39%. Dakle ako se investira samo 1 evro, 39 centi biće gubitak za vlasnika privatizacije, znaći pričamo o velikim rizicima. Takođe, tu trebamo dodati i pitanja kao na primer sever Kosova, tamo mreža nastavlja da beleži gubitke. Takođe, za razliku sa zemljama regiona, država Kosova, ne garantuje vlasniku privatizacije gubitke i rizik koji se mogu desiti,  i vrednost od 26.3 miliona evra mislimo da je realan i objektivan u odnosu sa rizicima

DEPARTMAN ENERGIJE I RUDARSTVA

Rudnici
Kolike su procenjene rezerve uglja (lignita) na celom Kosovu?
Na osnovu studije za “Procenu istraživanja  i geoloških rezervi uglja na Kosovu”, koju je sproveo Institut “Inkos”, 2007, rezerve uglja tipa lignit iznose:
Rezerve u (t):
Bilansne……..    10.892.888.000
Vanbilansne…  1.319.000.000
Ukupno……….  12.442.461.000

Gde se prostiru nalazišta uglja na Kosovu?
Najvažniji ugljonosni baseni su:
– Kosovski basen (prostire se u centralnom delu Republike Kosovo);
– Dukađinski (Dukađinski ugljeni basen se prostire  maltene u centralnom delu Dukađinskog basena); i
– Drenički (Drenički basen se prostire između Kosovskog basena na istoku i Dukađinskog basena na zapadu).

Koji je najvažniji energetski resurs Kosova?
Ugalj je najvažniji energetski resurs Kosova i njime se  snabdeva oko 97% ukupne proizvodnje električne energije.

Koja područja su proglašena područjima od posebnog interesa?
Na osnovu odluke Vlade Kosova br. 03/9 od 27.02.2008. godine, prvobitno je proglašeno devet (9) područja od posebnog interesa (Odluka br. 1071 od 02.07.2008. godine), a potom su Odlukom br. 127 od 26.01.2009. godine područja proširena a uvedena su i dva nova područja, tako da je proglašeno ukupno 11 područja od interesa, i to:
1. Područje geoloških istraživanja – lokacija Karaqë/Karače;
2. Područje geoloških istraživanja – lokacija Vllahi-Zjaçë/Vlahinje-Zijača;
3. Područje geoloških istraživanja – lokacija Bushinc-Bolevc/Bušince-Boljevce;
4. Područje geoloških istraživanja – lokacija Zhegovc/Žegovac;
5. Područje polja istraženog geofizičkim i geohemijskim radovima – Bresalc/Brasaljce;
6. Područje geoloških istraživanja – Golesh/Goleš;
7. Područje istraživanja za nikl – Baks/Baks;
8. Područje istraživanja za gvožđe-nikl – Tërstenik/Trstenik;
9. Područje geoloških istraživanja – Debellde/Debelde;
10. Područje geoloških istraživanja – lokacija Gumnishtë/Gumnište;
11. Područje geoloških istraživanja – lokacija Deva/Deva;

Za deo OIE

Koje su vrste OIE kojima raspolaže Kosovo?
Republika Kosovo raspolaže potencijalima OIE kao što su: energija vode, energija vetra, solarna energija, biomasa, termalna  energija, itd.

Da li je do sada bilo studija o vodnim potencijalima na Kosovu i koliki je kapacitet generisanja energije iz vode putem malih hidroelektrana?
Projekti studija/procene:
Procena hidroenergetskih potencijala za MHE obavljena je kroz studije 2006, 2009 i 2010. godine. Na ovoj osnovi, utvrđen je i ukupan kapacitet generisanja iz malih hidroelektrana. Taj kapacitet iznosi 128 MW.

Da li Kosovo ima Akcioni plan za obnovljive izvore energije (APOIE) i koji je cilj OIE u ukupnoj potrošnji energije?
Kosovo ima Nacrt akcionog plana za obnovljive izvore energije (APOIE), koji je 31. juna dostavljen SEZ u Beču. Očekuje se da ovaj plan bude završen do kraja 2012. godine.
Ovaj plan će sadržavati i cilj za OIE koji treba da bude postignut do 2020. godine.

Za deo EE

Da li Kosovo ima plan za energetsku efikasnost i koji je cilj?
Kosovo ima Akcioni plan za energetsku efikasnost za period 2010-2018, koji sadrži cilj od 9%

Koji sektori su obuhvaćeni u okviru Nacionalnog plana za EE?
U Nacionalnom planu za EE tretirani su sledeći sektori:
1. transport,
2. domaćinstva ,
3. poljoprivreda,
4. industrija i
usluge.

Da li Kosovo ima fond za energetsku efikasnost?
Kosovo nema fond za EE