Departament za Politike Ekonomskog Razvoja i Evropsku Integraciju

1. Dužnosti i odgovornosti:

 1. Pruža podršku u koordiniranju aktiviteta u procesu evropske integracije;
 2. Nadgleda i izveštava o sprovoÄ‘enju preporuka Evropske komisije;
 3. Pruža podršku usklaÄ‘ivanju zakonodavstva Ministarstva za zakonodavstvom sa Aquis Communautaire;
 4. Koordinira aktivnosti Ministarstva za obezbeÄ‘enje finansijske podrške iz Instrumenata za predčlanstvo (IPA) i ostalih fondova EU;
 5. Doprinosi razmeni informacija u funkciji procesa evropske integracije za oblast delovanja ministarstva;
 6. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje dokumenata politika/strategija za ekonomski razvoj;
 7. Pruža podršku drugim institucijama nadležnim za pripremu dokumenata sektorskih politika/strategija u oblasti ekonomskog razvoja;
 8. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje uputstava o formi i sadržaju sektorskih i međusektorskih strategija za ekonomski razvoj i njihovo praćenje;
 9. Pruža podršku u pripremi strategija  za razvoj sektora energetike, rudarstva, pošte,  elektronskih komunikacija i informacionog društva i programa za njihovo sprovoÄ‘enje;
 10. Priprema i ažurira, u koordinaciji sa odgovarajućim Ministarstvima i Institucijama, bazu podataka za nacionalni ekonomski razvoj;
 11. Periodično priprema i objavljuje analize ekonomskih pokazatelja  nacionalnog i sektorskog ekonomskog  razvoja;
 12. Sastavlja redovne periodične izveštaje o sprovoÄ‘enju dokumenata politika/strategija za ekonomski razvoj;
 13. Sarađuje sa Ministarstvom za Finansije u određivanju glavnih pokazatelja budžeta države i prednosti javnih ulaganja;
 14. Organizuje konferencije i javne rasprave na teme direktno vezane za ekonomski razvoj u Republici Kosovo.


2. Rukovodilac Odeljenja za evropske integracije, koordinaciju politika i ekonomski razvoj izveštava generalnom sekretaru.

3. U sklopu ovog Odeljenja nalaze se sledeći odseci:

 1. Odsek za evropsku integraciju;
 2. Odsek za koordinaciju politika;
 3. Odsek za nacionalne strategije za ekonomski razvoj.4. Broj zaposlenih u Odeljenju za evropske integracije, koordinaciju politika i ekonomski razvojje petnaest (15). Kontakti: 

Rukovodioca Departmana:

Tel: 038 200 215 /34

Email: 


Odsek za koordinaciju politika

Dužnosti i odgovornosti Odseka za koordinaciju politika su sledeće:

 1. Pruža podršku u izradi strateških dokumenata ministarstva i programa za njihovo sprovođenje, obezbeđujući njihovu usaglašenost sa drugim vladinim dokumentima;
 2. Pruža pomoć organizacionim strukturama ministarstva u pripremi koncept dokumenata za zakonodavstvo;
 3. Obezbeđuje koordinaciju procesa razvoja strateških dokumenata ministarstva sa procesom budžetskog planiranja;
 4. Pribavlja podatke/informacije za izradu godišnjeg plana rada obezbeđujući njihovu usaglašenost sa srednjoročnim okvirom troškova i drugim strateškim dokumentima i izveštava relevantne institucije o njegovom sprovođenju;
 5. Pruža podršku u nadgledanju i izveštavanju o sprovođenju Strateškog plana razvoja ministarstva.


2. Rukovodilac Odseka za koordinaciju politika izveštava rukovodiocu Odeljenja za politike ekonomskog razvoja i evropske integracije. 

3. Broj zaposlenih u Odseku za koordinaciju politika ječetiri (5).

Odsek za evropsku integraciju

Dužnosti i odgovornosti Odseka za evropsku integraciju su sledeće:

 1. Pruža podršku u izradi strategija i planova iz delokruga rada ministarstva;
 2. Pribavlja informacije za izradu Akcionog plana za evropsko partnerstvo (APEP) i obezbeđuje njegovo usaglašavanje sa srednjoročnim okvirom troškova i drugim strateškim dokumentima;
 3. Nadgleda sprovođenje APEP-a i izveštava relevantnim institucijama;
 4. Koordinira pomoć od IPA-e i spoljnu bilateralnu i multilateralnu pomoć za aktivnosti ministarstva i obezbeđuje da je ona povezana sa prioritetima ministarstva;
 5. Pruža podršku organizacionim strukturama ministarstva prilikom pripreme i upravljanja projektima;
 6. Pruža podršku organizacionoj strukturi odgovornoj za pravne poslove pri Ministarstvu u pogledu uključivanja politika EU u nacionalno zakonodavstvo prilikom usaglašavanja sa  acquis communautaire i obezbeđuje da se zakonodavstvo predviđeno APEP integriše u zakonodavni program Vlade;
 7. Pruža podršku u organizaciji i vođenju redovnih sastanaka za proces stabilizacije i pridruživanja po pitanjima koja se odnose na delokrug rada ministarstva.


2. Rukovodilac Odseka za evropsku integraciju izveštava rukovodiocu Odeljenja za politike ekonomskog razvoja i evropske integracije.

3. Broj zaposlenih u Odseku za evropsku integraciju je dva (2). 

Odsek za nacionalne strategije za ekonomski razvoj

Dužnosti i odgovornosti Odseka za nacionalne strategije za ekonomski razvoj su:

 1. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje dokumenata politika/ strategija u oblasti ekonomskog razvoja i koordinira proces konsultacija sa relevantnim akterima;
 2. Nadgleda i izrađuje redovne periodične izveštaje o sprovođenju dokumenata politika/strategija za razvoj;
 3. Sarađuje sa Ministarstvom za Financije u određivanju glavnih pokazatelja državnog budžeta i prednosti javnih ulaganja;
 4. Pruža podršku u organizaciji javnih manifestacija u vezi sa ekonomskim razvojem u Republici Kosovo; 
 5. Priprema i ažurira, u koordinaciji sa Ministarstvima i odgovarajućim Institucijama, bazu podataka za ekonomski razvoj u Republici Kosovo;
 6. Periodično priprema i objavljuje analize ekonomskih pokazatelja nacionalnog i sektorskog ekonomskog razvoja.


2. Rukovodilac Odseka za nacionalne strategije za ekonomski razvoj izveštava rukovodiocu Odeljenja za evropske integracije, koordinaciju politika i ekonomski razvoj.

3. Broj zaposlenih u Odseku za nacionalne strategije za ekonomski razvoj je sedam (7).

KOSOVO IN UNESCO