Delokrug Ministarstva ekonomije

NA OSNOVU DODATKA 1 UREDBE (KRK) - BR. 02/2021 O OBLASTIMA ADMINISTRATIVNE ODGOVORNOSTI KANCELARIJE PREMIJERA I MINISTARSTAVA

 

13. MINISTARSTVO EKONOMIJE (ME) (u daljem tekstu: ME) ima sledece odgovornosti:

 

13.1. Pripremu javnih politika, izradu zakonskih akata, izradu i usvajanje podzakonskih akata, kao i utvrdivanje obaveznih standarda u oblasti energetike, rudarstva, poštanskog sektora, zaštite životne sredine, voda, prostornog planiranja, izgradnje, stanovanja, katastra, telekomunikacije i digitalne ekonomije, obezbedenjem uskladivanje sa pravnim tekovinama EU i odgovarajucim

medunarodnim konvencijama;

 

13.2. Sprovodi javne politike i zakonodavstvo u podrucju energetike, rudarstva, poštanskog

sektora, telekomunikacija, informacionih i komunikacionih tehnologija, kao i digitalne ekonomije u skladu sa važecim zakonom;

 

13.3. Podržava razvoj tržišne ekonomije, liberalizaciju tržišta u javnim uslugama i uvodenje privatnog kapitala u javni;

 

13.4. Priprema periodicnu analizu ekonomskih pokazatelja i ekonomsku procenu javnih politika i nadgleda provodenje ekonomskih i sektorskih razvojnih politika / strategija;

 

 

13.5. Pomaže vladi u ostvarivanju prava deonicara i predsedava Ministarskom komisijom za javna preduzeca;

 

 

13.6. Nadgleda i procenjuje Odbore direktora javnih preduzeca prema zakonodavstvu;

 

 

13.7. Obezbeduje razvoj i sprovodenje politika i Nacionalni plan za energetsku efikasnost i

nadgleda opštinske planove za energetsku efikasnost;

 

13.8. Prati energetske sisteme, ukljucujuci i delovanje u hitnim situacijama vezano za

obezbedivanje snabdevanja energijom i promoviše sprovodenje pravila i tehnickih standarda prema medunarodnim standardima;

 

 

13.9. Preko inspektorata za energiju vrši administrativno nadgledanje sprovodenja zakonskih i podzakonskih akata za energiju opremu pod pritiskom i efikasnost;

 

13.10. Koordinira aktivnosti vezano za pregovaranje, sklapanje i sprovodenje medunarodnih sporazuma unutar delokruga ministarstva;

 

13.11. Promoviše i zastupa sektor rudarstva unutra i van zemlje;

 

13.12. Sprovodi geološka istraživanja a u saradnji sa drugim javnim organima i doticnim

institucijama, sistematski vrši prikupljanje, arhiviranje, sastavlja i stavlja na raspolaganje

geo-naucne podatke u vezi sa geološkim resursima na Kosovu a na zahtev Vlade

obezbeduje izveštaje koje ima na raspolaganju i procene strucnjaka u vezi geo- naucnih

pitanja;

 

13.13. Razvija i podržava sektor ITK, posebno elektronsku trgovinu, elektronskuidentifikaciju, bezbednost informativnih sistema, veštacku inteligenciju kao i ostale nove tehnologije (Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Virtual Reality, 3 D Printing itd.); i

 

13.14. Vrši i druge dužnosti koja se dodeljuju ministarstvu doticnim važecem zakonodavstvu.

KOSOVO IN UNESCO