Qasja në Dokumentet Publike

Në bazë të ligjit mbi Qasjen në Dokumente Publike (Ligji Nr. 06 L – 081) Ministria eEkonomisë dhe Ambientit mundëson që;  mediat, Shoqëria Civile si dhe të gjithë të interesuarit të kenë qasje në të gjitha dokumentet e kërkuara, me përjashtim të dokumenteve në të cilat, sipas ligjit nuk mund të ketë qasje apo kufizohet qasje e plotë.

Zyrtari përkatës është: Fadil Bajraktari

Tel: 038 200 215/ 08
E-mail: fadil.Q.bajraktari@rks-gov.net

me.info@rks-gov.net

Formular kërkesë për Qasje në Dokumente Publike


Ligji Nr. 06 L-081 për Qasje në Dokumente Publike