Të nderuar përfaqësues të NMVM-ve aplikoni për subvencionim të sistemeve diellore për ngrohjen e ujit sanitar (video)

Të nderuar përfaqësues të bizneseve mikro, të vogla e të mesme – NMVM, ju inkurajojmë të aplikoni për subvencionim të sistemeve diellore për ngrohjen e ujit sanitar me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian në Kosovë.

Subvencioni mbulon 40% të vlerës investive, deri në 300€/m² e deri në 4,000 € total!

Për bizneset në pronësi apo bashkëpronësi të grave nga 51% e tutje, subvencionohet 200 € më shumë në total, për biznes.

Thirrja vazhdon të jetë e hapur deri më 30 Prill 2024.

Më shumë info: http://tinyurl.com/info-kritere

Linku për aplikim: https://ekosova.rks-gov.net/493