Qeveria e Kosovës publikon informatat rreth tenderit për ndërtimin e kapaciteteve të erës prej 150 MW

Prishtinë, 02.07.2024 – Ministria e Ekonomisë e Republikës së Kosovës (ME) planifikon të zhvillojë tenderët e parë në Kosovë për energji prej erës për një kapacitet total prej rreth 150 MW, së bashku me Këshilltarin e Transaksion të Korporatës Financiare Ndërkombëtare (International Finance Corporation – IFC) si këshilltar kryesor i transaksionit, si dhe me përkrahje nga Aktiviteti për Energji të Qëndrueshme i USAID-it (ESA).

Këto projekte do të zbatohen përmes dy tenderëve të njëpasnjëshëm me kapacitet prej rreth 75 – 100 MW secili, në lokacione të papërcaktuara. Secili tender do të përbëhet nga  dy faza – Kërkesa për Kualifikime (KPK) dhe Kërkesa për Propozime (KPP).

Me qëllim të informimit të ofertuesve potencialë me informacionin përkatës për kërkesat e parashikuara në mënyrë që ata të mund të ndërmarrin hapat e duhur për të përgatitur aplikacionin e tyre për tenderin e planifikuar, Ministria e Ekonomisë e Republikës së Kosovës ka publikuar një Përmbledhje informative. Ky dokument paraqet kriteret e parashikuara të cilat do të përcaktohen në fazën e Kërkesës për Kualifikime (KPK) të tenderit, duke përfshirë kërkesat që kanë të bëjnë me fizibilitetin e projektit si dhe kërkesat që kanë të bëjnë me përvojën dhe kapacitetet e ofertuesit.

Megjithatë, kërkesat e renditura në përmbledhje nuk janë përfundimtare dhe mund të rishikohen si dhe të shtohen kritere shtesë në momentin e lansimit zyrtar të tenderit(ëve) kur të publikohet dokumentacioni përfundimtar i tenderit.

Kërkesa për Kualifikime për tenderin e parë parashikohet të publikohet në tetor të vitit 2024 dhe ofertuesit e parakualifikuar do të ftohen të dorëzojnë propozimet në fillim të vitit 2025. Ndërsa Kërkesa për Kualifikime për tenderin e dytë pritet të publikohet në vitin 2025.

Ministria e Ekonomisë e Republikës së Kosovës planifikon të shfrytëzojë fondet nga Instrumenti për Aftësi Rimëkëmbëse dhe Qëndrueshmëri i Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) për të ndihmuar në zhvillimin e këtij kapaciteti për energji të erës prej 150 MW. ME planifikon të bashkëinvestojë në projektet e energjisë së erës sipas skemës së Partneritetit Publiko-Privat (PPP), me qëllim të uljes së rrezikut për investitorët privatë. Projekteve të suksesshme do t’u jepet një Marrëveshje afatgjatë për Blerjen e Energjisë Elektrike (MBE) e barazuar fizikisht.

Në këtë komunikatë për media gjendet vegëza e Përmbledhjes informative të plotë për zhvilluesit e projekteve:

https://me.rks-gov.net/wp-content/uploads/2024/07/TENDERET-PER-ENERGJI-TE-ERES-150-MW.pdf