Fehmi Ymeri një nga përfituesit e subvencionimit të sistemit diellor termik për ngrohjen e ujit sanitar (video)

Prishtinë, 01.03.2024 – Fehmi Ymeri është një ndër përfituesit e subvencionimit të kaluar të sistemit diellor termik për ngrohjen e ujit sanitar nga Ministria e Ekonomisë.

Aktualisht kemi të hapur thirrjen për subvencionim të sistemeve të tilla për bizneset mikro, të vogla e të mesme – NMVM, me përkrahje të European Union in Kosovo

Subvencioni mbulon 40% të vlerës investive, deri në 300€/m² e deri në 4,000 € total!

Për bizneset në pronësi apo bashkëpronësi të grave nga 51% e tutje, subvencionohet 200 € më shumë në total, për biznes.

Thirrja vazhdon të jetë e hapur deri më 30 prill 2024.

Më shumë info: http://tinyurl.com/info-kritere

Linku për aplikim: https://ekosova.rks-gov.net/493