Procedure za ulaganja u energetiku

Koraci koje treba pratiti i institucije odgovorne za izdavanje licenci i dozvola za projekte obnovljivih izvora energijeKorak 1
Agencija za privredne registre Kosova ( vvv.arbk.org )
- Registracija preduzeća

Korak 2
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja ( http://mmph.rks-gov.net/ )
- Dozvola za zaštitu životne sredine
- Dozvola za korišćenje vode ( ako je u pitanju hidro )
- Građevinska dozvola ( za preko 20MV instalisane snage )

Korak 3
Dozvole zavisnosti od lokacije objekta
- Agencija za šume Kosova ( ako je bilo pod uticajem šuma )
- Ministarstvo kulture, omladine i sporta (ako ima oštećenu površinu od posebnog interesa / arheološkog područja )

Korak 4
Ministarstvo za infrastrukturu
- Dozvola za priključenje na postojeću putnu infrastrukturu

Korak 5
Opština
- Građevinske dozvole ( instalisane snage 20MV dole )
- Ugovor za korišćenje zemljišta


Korak 6
KEK ( kek - energi.com )
- Odobrenje za priključenje na sistem za distribuciju električne energije
- Ugovor za kupovinu energije od dobavljača . U slučaju podsticajnih naknada , javnog snabdevača .

Korak 7
Regulatorna kancelarija za energetiku
- Ovlašćenje za proizvodnju električne energije
 
Podsticajni Naknade
Podsticajne tarife za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije i šema podrške dobili :
Primarni izvor obnovljive energjie                           ( € / MV )
HC ( < 10 MV )                                                               63.3
Vetar                                                                             85.00
Solarni                                                                           n /a
Biogasa i biomase                                                       71.3

Izgradnju novih energetskih kapaciteta kroz proceduru autorizacije je na mestu . Kao rezultat ovog procesa , RUE i dalje da prima prijave .
Izgradnju novih energetskih kapaciteta kroz proceduru autorizacije je na mestu . Kao rezultat ovog procesa , RUE nastavlja da prima zahteve za više informacija:  http://blekko.com/ws/?source=a92683ac&toolbarid=zgametb&tbp=404&u=B8B502A7BE9AD3A83F194051EE87BA24&q=http://ero-ks.org/autorizimi%20tenderimi/regjistri%20i%20aplikuesve/10_09_2013_rexhistri_i_aplikuesve_per_autorizim.pdf
 

KOSOVO IN UNESCO