Publikime

Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike dhe Termike për vitin 2022Letërkëmbimi në mes Kosovës dhe Mbretërisë së DanimarkësRregullorja (MEPTINIS) Nr.05/2020 për Sistemin e Ofruesve të Shërbimit Energjetik të Shërbimit Energjetik dhe Kriteret Minimale për Auditimin EnergjetikBilanci Vjetor i Energjise Elektrike dhe Termike per vitin 2020Bilanci Vjetor i Energjise Elektrike dhe Termike per vitin 2019Bilanci afatgjatë i energjisë elektrike 2017 - 2026 KOSTTVendburimet dhe shfaqjet e mineralizimeve të Pb-Zn-Cu në territorin e KosovësPLANI I VEPRIMIT I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGJISËBroshura - Burimet e Ripërtërishme të EnergjisëVleresimi i potencialit energjetik të biomasës në KosovëBalanca Vjetore e Energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2016Vlerësimi i potencialit energjetikBalanca afatgjate e energjisë e Republikës së Kosovës 2015-2024Balanca vjetore e energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2015Balanca vjetore e energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2011Balanca vjetore e energjisë në Republikën e Kosovës 2014Balanci i energjisë i Republikës së Kosovës për vitin 2009Lejet e shfrytezimit të pajisjeve energjetike 2014Rregullore (MZHE) NR.01/2015 për Sistemin Informativ Unik për Resurset Minerale Balanca Vjetore e Energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2013Balanca Vjetore e Energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2012Plani i dytë Kombëtar i Veprimit për Efiçiencë të Energjisë (PKVEE) 2013-2015 në KosovëLejet e shfrytëzimit të pajisjeve energjetike 2012IFC Official Response to CAORaporti i Progresit 2012 - Programi për Zbatimin e Strategjisë Minerare 2012-2014Balanca afatgjate e energjisë e Republikës së Kosovës 2013 - 2022 MIKROZONIMI SIZMIK I GJILANITRregullore Nr.02/2012/mf për Tarifat në Qasje në Dokumente Publike Balanca vjetore e Energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2010

KOSOVO IN UNESCO