Procedurat për Investime në Energji

Hapat që duhet të ndiqen dhe institucionet përgjegjëse për lëshimin e licencave dhe lejeve për  projektet e burimeve të ripërtëritshme të energjisë

 
Hapi 1
Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (www.arbk.org)
-    Regjistrimi i biznesit- personi kontaktues : Gazmend.Mejzini@rks-gov.net, tel: 038 200 36 926

Hapi 2
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (http://mmph.rks-gov.net/)
-    Leja për mbrojtjen e mjedisit - personi kontaktues: Muhamet.Malsiu@rks-gov.net   ,tel: 038211683
-    Leja për shfrytëzimin e ujërave (nëse flitet për hidroenergji)- personi kontaktues:  Naser.Bajraktari@rks-gov.net,  tel: 038 212 804
-    Leja e ndërtimit (për kapacitete të instaluara mbi 10 MW)- personi kontaktues: Blerim.Çeku@rks-gov.net, tel: 038517632

Hapi 3
Lejet, varësisht nga lokacioni i ndërtimit
-    Agjencioni Pyjor i Kosovës (nëse preket ndonjë pyll)- personi kontaktues: Besim.Zogaj@rks-gov.net ,   tel :038 200 38 450
-    Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (nëse preket ndonjë zonë e interesit të veçantë/zonë arkeologjike)- personi kontaktues: Vjollca.Aliu@rks-gov.net , tel:038 211 516

Hapi 4
Ministria e Infrastrukturës
-    Leja për kyçje në infrastrukturën ekzistuese rrugore -personi kontaktues: Rame.Qupeva@rks-gov.net , tel:038 200 28 505

Hapi 5
Komuna
-    Leja e ndërtimit (për kapacitete të instaluara nën 10 MW) -personi kontaktues -  Te kontaktohet Drejtoria e Urbanizmit e komunës përkatëse 
-    Kontrata për shfrytëzim të tokës -Te kontaktohet Drejtoria e Shërbimeve Publike e komunës përkatëse 

Hapi 6
KEDS-KESCO (www.keds-energy.com;www.kesco-energy.com)
-    Autorizimi për kyçje në sistemin e shpërndarjes së energjisë-  personi kontaktues : Petrit.Pepaj@keds-energy.com   , tel:038501 701 1157
-    Kontrata për blerjen e energjisë nga furnizuesit. Në rast të tarifave stimuluese, nga furnizuesi publik. - personi kontaktues:  Petrit.Pepaj@keds-energy.com   , tel:038501 701 1157

Hapi 7
Zyra e Rregullatorit për Energji
- Autorizimi për gjenerim të energjisë –personi  kontaktues: Afrim Ajvazi, email: aajvazi@ero-ks.org , tel: 038 247 615 lok.114


Tarifat stimuluese 
Tarifat stimuluese të zbatueshme për energjinë elektrike të prodhuar nga burimet e ripërtëritshme, të përfshira në Skemën Mbështetëse :
 

Burimi primar i energjisë nga burimet e ripërtëritshme   

(€/MWh)

Hidrocentrale te vogla te reja  (< 10 MW)    

63.3 

Erë   

85.00  

Energjia Fotovoltaike

136. 4

Biomasë solide

71.3 

 

Ndërtimi i kapaciteteve të reja të energjisë përmes procedurës së autorizimit është në funksionim. Si rezultat i këtij procesi, ZRRE vazhdon te pranojë aplikacionet, për me shumë informata: http://ero-ks.org/Autorizimi%20Tenderimi/Regjistri%20i%20Aplikuesve/10_09_201

KOSOVO IN UNESCO