Kontakti


Zëvendësues i Drejtorit të Departamentit: Sabit Gashi
Tel: 038 200 215 / 43
Email: sabit.gashi@rks-gov.net

KOSOVO IN UNESCO