Divizioni për Komunikim Publik

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  1. Ofron përkrahje profesionale për Ministrinë në fushën e komunikimit dhe informimit;
  2. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e planeve të komunikimit të Ministrisë;
  3. Organizon konferenca për media dhe përgatitë njoftime për shtyp, deklarata, raporte dhe publikime të tjera mediale;
  4. Mirëmban ueb-faqen zyrtare të Ministrisë;
  5. Koordinon kërkesat për qasje në dokumente publike dhe përgatitë raporte mbi zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike.


2. Udhëheqësi i Divizionit për Komunikim Publik raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.


Kontakti:
Udhëheqëse i Divizionit: Diana Gjonbalaj
Tel: +383 (38) 200215 05

Email: diana.gjonbalaj@rks-gov.net
             me.info@rks-gov.net

KOSOVO IN UNESCO