Divizioni i Prokurimit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  1. Përgatitë, koordinon dhe zbaton planin vjetor të ministrisë në fushën e prokurimit publik, në pajtim më legjislacionin në fuqi;
  2. Siguron që të gjitha kërkesat e prokurimit janë përgatitur në përputhje me rregullat dhe procedurat e prokurimit;
  3. Përcakton metodologjinë e prokurimit për tenderë dhe procedurat e vlerësimit të çmimeve;
  4. Ofron këshilla dhe asiston menaxhmentin në marrjen e vendimeve lidhur me çështjet kontestuese që mund të dalin në rastet e ekzekutimit të kontratave.


2. Udhëheqësi i Divizionit të Prokurimit raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin e Prokurimit është katër (4).
Udhëheqës i divizionit të prokurimit: Selami Berisha
Tel:
038 200 215 - 32
Email:
selami.berisha@rks-gov.net

KOSOVO IN UNESCO