Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit të Pergjithshëm

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik përbëhet nga:

1.1 Sekretari i Përgjithshëm; dhe

1.2 Personeli mbështetës.

2. Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit të Përgjithshëm përcaktohen me nenin 38 të Ligjit Nr.03/L-189 për Administratën Shtetërore të Republikës së Kosovës dhe legjislacionin përkatës në fuqi.

3. Detyrat dhe përgjegjësitë e Personelit mbështetës të Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm përcaktohen me legjislacionin në fuqi për shërbimin civil.

4. Numri i të punësuarve në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm është tre (3).

KOSOVO IN UNESCO