Departamenti Ligjor

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Ofron mbështetje ligjore në hartimin e dokumenteve strategjike dhe legjislative nga fushëveprimi i ministrisë;
 2. Ofron ndihmë në hartimin e legjislacionit parësor dhe dytësor nga fushëveprimi i ministrisë;
 3. Siguron respektimin e teknikave dhe standardeve të hartimit të legjislacionit nga fushëveprimi i ministrisë;
 4. Siguron harmonizimin e legjislacionit të ministrisë me legjislacionin e Bashkimit Evropian (acquis communautaire), si dhe me ligjet e aplikueshme në Kosovë;
 5. Ofron këshilla ligjore dhe rekomandime nga fushëveprimi i ministrisë sipas kërkesës;
 6. Bashkëpunon me Ministrinë e Drejtësisë për përfaqësimin e Ministrisë në kontestet gjyqësore.


2. Udhëheqësi i Departamentit Ligjor raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.

3. Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë  këto Divizione:


 1. Divizioni për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit;
 2. Divizioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Ligjeve, Mbështetjes Ligjore dhe Bashkëpunimit Ndërinstitucional në Fushën e Legjislacionit.

4.  Numri i të punësuarve në Departamentin Ligjor është  tetë (8).

Kontakti:
Zëvendësuese e Drejtorit: Fazile Bekteshi
Tel: 038 200 215 / 79
Email: fazile.bekteshi@rks-gov.netDivizioni për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Ofron ndihmë në hartimin e legjislacionit dhe siguron pajtueshmërinë me ligjin e aplikueshëm në Kosovë; Ofron ndihmë për strukturat organizative të ministrisë në identifikimin e çështjeve që duhet normuar;
 2. Ofron këshilla dhe rekomandime ligjore të kërkuara nga fushëveprimi i Ministrisë;
 3. Siguron harmonizimin e legjislacionit të ministrisë me acquis communautaire dhe me ligjet e aplikueshme në Kosovë.


2. Udhëheqësi i Divizionit për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit raporton tek Udhëheqësi i Departamentit Ligjor.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit është tre (3).

Divizioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve, të mbështetjes ligjore dhe të bashkëpunimit ndërinstitucional

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Koordinon aktivitetet me të gjitha strukturat organizative të Ministrisë për zbatimin e legjislacionit;
 2. Ofron mbështetje ligjore në fushën e legjislacionit;
 3. Identifikon problemet e zbatimit të akteve normative;
 4. Ofron mbështetje ligjore në hartimin e propozim-vendimeve, propozim-marrëveshjeve,propozim-memorandumeve dhe propozim-kontratave;
 5. Koordinon aktivitetet legjislative të Ministrisë me institucionet përkatëse;
 6. Mirëmban regjistrin e akteve nënligjore të Ministrisë.


2. Udhëheqësi i Divizionit për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit, të Mbështetjes Ligjore dhe të Bashkëpunimit Ndërinstitucional në Fushën e Legjislacionit raporton tek Udhëheqësi i Departamentit Ligjor.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit, të Mbështetjes Ligjore dhe të Bashkëpunimit Ndërinstitucional në Fushën e Legjislacionit është  katër (4).

 

KOSOVO IN UNESCO